Uw makelaar

Verzekeringen Marc Mahieu

image

test

Het is mijn missie om u het beste advies te geven zodat u uw kapitaal optimaal kan beleggen volgens uw behoeften en situatie.

Bent u aan het begin van dit jaar op zoek naar mogelijkheden om uw spaargeld optimaal te beleggen? Dan is AG Invest+, de tak 21-levensverzekering van AG, misschien iets voor u. 

Kijk zelf maar!

 

AG Invest+ is een tak 21-levensverzekering die kan beantwoorden aan uw behoeften. 

 • Vanaf een eenmalige storting van minstens 2.500 euro krijgt u op het netto geïnvesteerde bedrag (exclusief belastingen en instapkosten) een gewaarborgde rentevoet van 2,5% (van kracht op 01/02/2024) gedurende de eerste 8 jaar van het contract.
 • Bovenop deze gewaarborgde rentevoet kan elk jaar een eventuele winstdeling komen, waardoor uw rendement verder toeneemt. Hou er wel rekening mee dat de verzekeraar noch wettelijk, noch contractueel verplicht is daarin te voorzien. De winstdeling hangt af van de resultaten van AG en de economische context.
 • Het contract heeft een looptijd van 8 jaar en één maand. Aan het einde van deze periode krijgt u al uw spaargeld terug, samen met de gewaarborgde rente van 2,5% en de eventuele winstdelingen. U betaalt geen roerende voorheffing op dit bedrag.
 • Uw spaargeld blijft op elk moment beschikbaar. Dit betekent dat het mogelijk is om het geïnvesteerde kapitaal volledig of gedeeltelijk op te vragen. Gedurende de eerste 8 jaar kunnen wel uitstapkosten, een roerende voorheffing en een financiële correctie van toepassing zijn.
 • U kan uw verzekering AG Invest+ tot slot gebruiken voor successieplanning. U kiest zelf de begunstigde(n) van het spaargeld, zowel bij leven als bij overlijden. U beslist!

Uw spaargeld laten renderen met AG Invest+? 

Bel me gerust of maak een afspraak door te klikken op de knop hieronder. Ik geef u graag advies op maat van uw behoeften en situatie.

Verzekeringen Marc Mahieu

Welke kosten en taksen zijn van toepassing op AG Invest+?
 • Instapkosten: maximaal 3,50% op de geïnvesteerde netto premie (premie exclusief taks)
 • Beheerskosten die rechtstreeks op het contract worden aangerekend: jaarlijks maximaal 0,30 % op de reserve.
 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten bij overlijden van de verzekerde of op einddatum van het contract.
 • Afkoopvergoeding: 
  • Geen uitstapkosten in geval van overlijden van de verzekerde op einddatum van het contract of tijdens het laatste jaar van het contract.
  • Geen afkoopkosten tenzij het bedrag hoger dan 50.000 euro is of 10% of meer van de reserve vastgesteld op 31 december van het voorgaande jaar bedraagt. In dat geval, zijn de kosten 1% van de theoretische waarde van de afkoop.
  • Een financiële correctie kan worden toepast
 • Een premietaks van 2 % ingehouden bij de storting van de premie.
 • Bij een afkoop voor het einde van het contract, is er een roerende voorheffing van 30% op de interesten verschuldigd. Het netto belastbaar bedrag mag echter niet lager zijn dan het bedrag dat overeenstemt met een fictieve kapitalisatie van de interesten aan 4,75% per jaar.
 • Het kapitaal Leven op einddatum en het kapitaal Overlijden zijn niet belastbaar.
 • Successierechten/erfbelasting kunnen verschuldigd zijn op de gestorte bedragen.
Wat zijn de risico’s van AG Invest+?

AG Invest+ biedt een gegarandeerde interestvoet en een mogelijke winstdeling. Als er weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, dan kan het uitbetaalde kapitaal door de taksen en de kosten, lager uitvallen dan het totale geïnvesteerde bedrag.​

Deze publicitaire mededeling heeft betrekking op de tak 21-levensverzekering 'AG Invest+', onderworpen aan het Belgische recht, ontwikkeld door AG (AG Insurance NV, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - BTW BE 0404.494.849 - RPR Brussel) en op de markt gebracht door uw tussenpersoon. Voor u een levensverzekering afsluit, raden we u aan om het essentiële informatiedocument, de nuttige informatiefiche en de algemene voorwaarden te lezen. Deze documenten zijn gratis verkrijgbaar bij uw verzekeringsadviseur of op www.ag.be.

Voor vragen of problemen kan u in de eerste plaats terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Hebt u een klacht? Neem dan contact op met de Dienst Klachtenbeheer van AG (02 664 02 00, e-mail: customercomplaints@aginsurance.be). Als de voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht ook voorleggen aan de Ombudsman (info@ombudsman-insurance.be), de Meeussquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be