AG Ascento Free

AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat u de mogelijkheid biedt de totaliteit of een deel van het kapitaal uit uw groepsverzekering bij AG Employee Benefits te beleggen. U kan ze in verschillende fondsen plaatsen, om zo een optimaal rendement te behalen.

Deze formule werd speciaal ontwikkeld om u een grote flexibiliteit te kunnen bieden in het beheer van uw kapitaal :

U kiest

Ofwel een fonds met een gewaarborgde intrestvoet gedurende 8 jaar en 1 maand met winstdeelname, ofwel fondsen zonder gewaarborgde intrestvoet, of een combinatie van beide. U hebt de mogelijkheid om uw beleggingsformule tijdens het contract opnieuw in evenwicht te brengen.

Flexibiliteit

Tijdens de looptijd van het contract hebt u de mogelijkheid om bijstortingen te doen, vaste inkomsten te plannen of het bedrag en de frequentie te wijzigen.

Beschikbaarheid

U behoudt een grote beschikbaarheid van uw activa, dankzij de mogelijkheid om op elk moment en tegen lagere kosten punctuele afkopen uit te voeren.

Aanvullende inkomsten

Via regelmatige afkopen kan u uw wettelijk pensioen aanvullen.

Hoe worden de kapitalen beheerd in AG Ascento Free ?

AG Employee Benefits stelt u een gamma 'Rainbow' fondsen voor waaruit u kan kiezen om uw kapitaal te beleggen, ofwel aan 100% in één van die fondsen, ofwel door een combinatie van fondsen te kiezen:

Fonds met gewaarborgde intrestvoet

Het fonds Rainbow Ivory is een fonds uitgedrukt in euro en biedt:

 • een gewaarborgde intrestvoet gedurende 8 jaar.
 • een eventuele jaarlijkse winstdeelname.
  De winstdeling wordt meegedeeld onder voorbehoud van de goedkeuring door de Algemene Vergadering van AG. Eventuele jaarlijkse winstdelingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG en van de economische situatie. De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeling.

Beleggingsfondsen zonder gewaarborgde intrestvoet

De andere Rainbow fondsen zijn fondsen die uitgedrukt zijn in rekeneenheden. Zij bieden geen gewaarborgde intrestvoet, geen winstdeelname, maar een rendement dat varieert in functie van hun risicoprofiel. Hoe meer aandelen het fonds bevat, hoe hoger het verwachte rendement op lange termijn. Hoe meer obligaties het fonds bevat, hoe zekerder het verwachte rendement. De waarde van de rekeneenheden wordt dagelijks bepaald op basis van de koers van de financiële activa waaruit deze fondsen samengesteld zijn.

Fonds  Samenstelling
Rainbow Violet 100% effecten in monetaire markten
Rainbow Blue 100% obligaties
Rainbow Indigo 25% aandelen, 75% obligaties
Rainbow Green 50% aandelen, 50% obligaties
Rainbow Orange 75% aandelen, 25% obligaties
Rainbow Red 100% aandelen
Rainbow ARFAA Aandelen en obligaties in veranderlijke hoeveelheid volgens de markttendensen
Fonds  Samenstelling
Rainbow Violet 100 % instrumenten monetaire markten
Rainbow Blue 100 % obligaties
Rainbow Indigo 25 % aandelen, 75 % obligaties
Rainbow Green 50 % aandelen, 50 % obligaties
Rainbow Orange 75 % aandelen, 25 % obligaties
Rainbow Red 100 % aandelen
Rainbow ARFAA Aandelen en obligaties in veranderlijke hoeveelheid volgens de markttendensen

Zijn de keuzes die ik gemaakt heb in de formule AG Ascento Free definitief?

Tijdens de volledige looptijd van uw contract kan u uw keuzes wijzigen:

 • de totaliteit of een gedeelte van uw kapitaal van één fonds naar een ander fonds overdragen
 • regelmatige afkopen toevoegen, afschaffen of de frequentie en/of het bedrag ervan wijzigen 
 • punctuele afkopen uitvoeren om het hoofd te bieden aan een belangrijke of onvoorziene uitgave 
 • nieuwe stortingen op uw contract uitvoeren.   

 

Mijn kapitaal op ieder ogenblik beschikbaar

Bovenop de regelmatige inkomsten die u kan plannen, kan u op ieder ogenblik één of meerdere gedeeltelijke afko(o)p(en) uitvoeren, of zelfs een volledige afkoop om u de mogelijkheid te geven het hoofd te bieden aan een onvoorziene uitgave.

 

Mogelijkheid om meerdere contracten af ​​te sluiten

U kan meerdere contracten afsluiten, ofwel op uw naam, ofwel op naam van uw naaste familieleden. In dat geval wordt het totaal van de verschillende stortingen genomen om de instapkosten te berekenen.

 

De duur van het contract 

De looptijd van het contract bedraagt in principe 8 jaar en 1 maand. Onder bepaalde voorwaarden is een contract van onbepaalde duur mogelijk.

FAQ

 • Taks op de verzekeringsverrichtingen

  De premies zijn onderworpen aan een taks van 2% indien de verzekeringsnemer een natuurlijke persoon is die zijn gewone verblijfplaats in België heeft.
 • Inkomstenbelasting 

  De afkopen van het fonds met gewaarborgde rentevoet (Tak 21): bij een afkoop binnen de 8 jaar volgend op de sluiting van het contract is er een roerende voorheffing verschuldigd.

  Het afgekochte bedrag bestaat uit 2 delen: het kapitaal en de intresten. De roerende voorheffing wordt toegepast op het intrestbedrag berekend aan de wettelijk bepaalde fictieve intrestvoet van 4,75%.

  De afkopen afkomstig van een fonds zonder gewaarborgde intrestvoet (Tak 23): zijn nooit onderworpen aan de roerende voorheffing.

Zoals bij elke investering moet u rekening houden met de volgende kosten, namelijk:

 • Instapkosten: De instapkosten hangen af van het totaal geïnvesteerde bedrag in uw AG Ascento Free-contract:

  Totaal bedrag (EUR)                  Instapkosten*
  tot 12.499                                              2,5%
  van 12.500 tot 24.999                           2,0%
  van 25.000 tot 49.999                           1,5%
  van 50.000 tot 74.999                           1,0%
  van 75.000 tot 99.999                           0,5%
  meer dan 100.000                                 0,0%

  *Het toegepaste percentage wordt bepaald, rekening houdende met het totaal van uw stortingen.
 • Afkoopkosten:
  • Tak 21: De afkopen van het fonds Rainbow Ivory zijn gratis, behalve indien het afgekochte deel in de loop van een jaar meer bedraagt dan 25% van de reserve van het contract in het fonds Rainbow Ivory. Deze waarde wordt berekend hetzij op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de datum van afkoop, hetzij in het begin van het contract indien de afkoop plaatsvindt in het eerste jaar vóór 31 december. Ingeval de grens van 25% wordt overschreden zullen de volgende kosten worden toegepast op het deel dat deze grens overschrijdt:
   - het eerste jaar 2,0%
   - het tweede jaar 1,5%
   - het derde jaar 1,0%
   - het vierde jaar 0,5%
   - vanaf het vijfde jaar 0,0%

   In uitzonderlijke omstandigheden, behoudt AG zich het recht voor om, in afwijking van wat vooraf gaat, de bepalingen van artikel 30 § 2 van het K.B. van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit toe te passen, ter bescherming van de belangen van de verzekeringnemers. Bovendien behoudt AG zich het recht voor wanneer een afkoop van het fonds Rainbow Ivory tijdens de eerste 8 jaar van de overeenkomst gebeurt, de afkoopwaarde met een factor die een weerspiegeling is van de evolutie van de marktrentevoeten te corrigeren.

  • Tak 23: De afkopen van fondsen andere dan Rainbow Ivory kosten 40,00 EUR per afkoop vanaf de tweede verrichting van het jaar, de eerste is gratis. Vrije periodieke afkopen (Tak 21 en Tak 23) zijn onderworpen aan vaste kosten van 4,00 EUR per afkoop.
 • Uitstapkosten: Geen.
 • Beheerskosten:
  • Tak 21 : Geen.
  • Tak 23 : De beheerkosten variëren van 0,5% tot 1%. Deze kosten worden automatisch afgehouden van de eenheidswaarden.
 • Overdrachtskosten: 
  • De kosten van overdracht van het fonds met gewaarborgde rentevoet (Tak 21) naar de beleggingsfondsen Rainbow zonder gewaarborgde rentevoet (Tak 23) worden op dezelfde wijze bepaald als de kosten van afkoop van het fonds met gewaarborgde intrestvoet (zie rubriek ‘afkoopkosten’, eerste punt).
  • De kosten van overdracht van de beleggingsfondsen zonder gewaarborgde rentevoet (Tak 23) naar andere Rainbow fondsen worden berekend op dezelfde wijze als de kosten van afkoop van de fondsen zonder gewaarborgde intrestvoet (zie rubriek ‘afkoopkosten’, tweede punt).

In geval van overlijden stort AG Employee Benefits de reserve van het contract aan de aangeduide begunstigde(n).

Indien u dit wenst, beschikt u over de mogelijkheid om een aanvullende overlijdensdekking af te sluiten. Het overlijdenskapitaal is in dat geval een kapitaal gelijk aan 130% van het totaal van de nettopremies gestort in het fonds Rainbow Ivory, verminderd met het bedrag van de eventuele afkopen van datzelfde fonds. In geval van overlijden stort AG Employee Benefits op dat ogenblik het hoogste bedrag tussen:

 • enerzijds, de reserve van het contract op het ogenblik van het overlijden.
 • en anderzijds, 130% van het brutobedrag van uw premies in het fonds Rainbow Ivory, met inbegrip van de transfers naar dat fonds, verminderd met de eventuele afkopen en de transfers van dat fonds naar beleggingsfondsen zonder gewaarborgde intrestvoet en verhoogd met de totale waarde van de eenheden belegd in de beleggingsfondsen zonder gewaarborgde intrestvoet.

U kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aanduiden als begunstigde. U beschikt ook over de mogelijkheid om op ieder ogenblik de begunstigden van uw contract te wijzigen.

Indien u dit wenst kan AG Ascento Free voor u een middel zijn om uw successie te plannen. Op het ogenblik van de onderschrijving zal een specialist samen met u nagaan op welke manier u de financiële toekomst van uw gezin het best aanpakt. Afhankelijk van uw persoonlijk geval, meer bepaald de samenstelling van uw gezin, uw huwelijkscontract,… zullen onze specialisten u raad geven.

Een heel eenvoudig mechanisme van bankgift, gekoppeld aan een beleggingsverzekering, biedt bijvoorbeeld heel voordelige mogelijkheden.

Informatie met betrekking tot het beleggingsproduct:

Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid​.

Onderaan in de rubriek “Wettelijke informatie”, vindt u de infofiche duurzaamheid voor de verschillende fondsen beschikbaar in dit product, alsook de bijhorende jaarlijkse rapporten.

Informatie met betrekking tot het verzekeringsadvies:

Hoe houdt AG rekening met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van verzekeringsadvies op duurzaamheidsfactoren.

AG houdt bij het beleggingsbeleid voor al zijn producten rekening met de belangrijkste ongunstige effecten die beleggingsbeslissingen kunnen hebben op duurzaamheidsfactoren. Wanneer wij u advies geven over de producten van AG Ascento, hebt u dus de minimale garantie dat met deze negatieve effecten rekening is gehouden in de producten die u worden aangeboden.  

Om u persoonlijk advies te kunnen geven, peilen wij bovendien naar uw wensen en uw persoonlijke situatie, inclusief uw voorkeuren met betrekking tot de negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren. Uw antwoorden hebben dus direct invloed op het advies dat AG u geeft.

Hoe integreert AG duurzaamheidsrisico’s?

Wat is een "duurzaamheidsrisico? Dit is het risico dat de waarde van de belegging daalt wanneer er zich een gebeurtenis op ecologisch of sociaal gebied betrekking tot goed bestuur voordoet. Een voorbeeld: de klimaatopwarming kan zorgen voor meer natuurrampen. Op sommige bedrijven kan dit een grote impact hebben, waardoor ze uitzonderlijke beleidsbeslissingen moeten nemen. Dit kan een invloed hebben op het rendement. 

AG ontwikkelt spaar- en beleggingsverzekeringen waarbij rekening wordt gehouden met duurzaamheidsrisico's. Daarnaast geeft AG, als onderdeel van de AG Ascento-service, ook verzekeringsadvies dat uitsluitend betrekking heeft op AG-producten. De duurzaamheidsrisico's zijn dan ook automatisch geïntegreerd in het verzekeringsadvies dat u ontvangt. De duurzaamheidsrisico's zijn dan ook automatisch geïntegreerd in het verzekeringsadvies dat u ontvangt. Op dit ogenblik worden de duurzaamheidsrisico's niet aan uw persoonlijke beleggingssituatie afgetoetst. Door een gebrek aan data kunnen wij geen concrete beoordeling maken van de waarschijnlijke effecten van deze duurzaamheidsrisico's op het rendement van de spaar- en beleggingsverzekeringen voorgesteld via AG Ascento.

De duurzaamheidsrisico’s maken ook een element uit van het verloningsbeleid van AG. Meer informatie kan u hier terugvinden.

Tak 23:

Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)


De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de schommelingen op de markten. Het financiële risico is te allen tijde ten laste van de verzekeringsnemer. Bijgevolg, na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, bestaat de mogelijkheid dat de eenheidswaarde hoger of lager is, vergeleken met de waarde op het moment van premiebetaling. Hiermee rekening houdend, moet de verzekeringsnemer er zich van bewust zijn dat hij mogelijk niet het (volledig) geïnvesteerde bedrag zal recupereren.

Liquiditeitsrisico

In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden, zal de liquiditeit van de fondseenheden vertraagd worden of worden opgeschort.

Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen

De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Faillissement van de verzekeraar

De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden.

Tak 21:

Dit contract wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Dit Fonds treedt in werking indien AG in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel 100.000 euro
per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor het eventuele surplus zijn enkel de eerste 100.000 euro gewaarborgd. De spaarder draagt dus het risico het resterende bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Wettelijke informatie

Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!

Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op aanvraag.

Al onze verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT​ TAK 21

INFOFICHES DUURZAAMHEID​ TAK 21

JAARRAPPORTEN DUURZAAMHEID