AG Ascento Life 

AG Ascento Life is een lijfrentecontract waarmee u het kapitaal van uw groepsverzekering bij AG Employee Benefits geheel of gedeeltelijk kan omzetten in een lijfrente.

Dat wil zeggen, in een inkomen dat u gegarandeerd wordt zolang u leeft. In ruil voor uw kapitaal betaalt de verzekeringsmaatschappij u immers een lijfrente.

Een extra levenslang inkomen

Van bij de start weet u hoeveel rente u levenslang zal ontvangen.

U kiest

Bij de onderschrijving kan u verschillende keuzes maken, zoals de indexering van de rente of de mogelijkheid om de rente over te dragen aan een begunstigde in geval van overlijden (overdraagbaarheid van de rente) maar als deze opties eenmaal zijn gekozen, is een latere wijziging niet meer mogelijk.

Een rente op vaste tijdstippen

U bepaalt de periodiciteit van de lijfrente: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks.

Aantrekkelijke fiscaliteit

De belastbare basis is een forfaitair bedrag van 3% van het afgestane kapitaal.

Welk belastingstelsel is er van toepassing op de lijfrente?

 • Premietaks

  De vestigingspremie van een lijfrente is onderworpen aan een eenmalige taks van 2%. Als het rentecontract echter bestaat uit de onmiddellijke overdracht van het kapitaal opgebouwd in het kader van een aanvullend pensioen uit de tweede pijler, dan is de premie vrijgesteld van deze taks.
 • Inkomstenbelasting 

  Indien u beslist uw groepsverzekeringskapitaal om te zetten in een rente:
  De lijfrenten moeten niet als dusdanig worden aangegeven. De belastbare basis is een forfaitair bedrag van 3% van het afgestane kapitaal. Dit bedrag wordt beschouwd als een roerend inkomen en is onderworpen aan een afzonderlijke jaarlijkse belasting, die op dit ogenblik 30% bedraagt, en die wordt verhoogd met de gemeentebelasting.

  En wat uw belastingaangifte betreft?
  AG Employee Benefits stuurt u jaarlijks een fiscale fiche 281.40, die dient om uw belastingaangifte in te vullen. Op die fiche staan de aan te geven bedragen aangeduid ten opzichte van bepaalde nummers. Deze bedragen dienen overgenomen te worden bij het betreffende nummer op uw belastingaangifte.

  Om een voorbeeld van een fiscale pensioenfiche op uw scherm te krijgen: fiscale pensioenfiche 281.40.

Met welke kosten moet ik rekening houden?

 


Zoals bij elke investering moet u rekening houden met de volgende kosten, namelijk:

 • Instapkosten: Geen.
 • Uitstap: Geen.
 • Beheerskosten: Geen.


 

FAQ

Overeenkomstig artikel 28 §2 van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen moet het jaarbedrag van de rente vanaf het begin hoger liggen dan 500 euro (te indexeren bedrag).

Informatie met betrekking tot het beleggingsproduct:

Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid​.

Onderaan in de rubriek “Wettelijke informatie”, vindt u de infofiche duurzaamheid voor de verschillende fondsen beschikbaar in dit product, alsook de bijhorende jaarlijkse rapporten.

Informatie met betrekking tot het verzekeringsadvies:

Hoe houdt AG rekening met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van verzekeringsadvies op duurzaamheidsfactoren.

AG houdt bij het beleggingsbeleid voor al zijn producten rekening met de belangrijkste ongunstige effecten die beleggingsbeslissingen kunnen hebben op duurzaamheidsfactoren. Wanneer wij u advies geven over de producten van AG Ascento, hebt u dus de minimale garantie dat met deze negatieve effecten rekening is gehouden in de producten die u worden aangeboden.  

Om u persoonlijk advies te kunnen geven, peilen wij bovendien naar uw wensen en uw persoonlijke situatie, inclusief uw voorkeuren met betrekking tot de negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren. Uw antwoorden hebben dus direct invloed op het advies dat AG u geeft.

Hoe integreert AG duurzaamheidsrisico’s?

Wat is een "duurzaamheidsrisico? Dit is het risico dat de waarde van de belegging daalt wanneer er zich een gebeurtenis op ecologisch of sociaal gebied betrekking tot goed bestuur voordoet. Een voorbeeld: de klimaatopwarming kan zorgen voor meer natuurrampen. Op sommige bedrijven kan dit een grote impact hebben, waardoor ze uitzonderlijke beleidsbeslissingen moeten nemen. Dit kan een invloed hebben op het rendement. 

AG ontwikkelt spaar- en beleggingsverzekeringen waarbij rekening wordt gehouden met duurzaamheidsrisico's. Daarnaast geeft AG, als onderdeel van de AG Ascento-service, ook verzekeringsadvies dat uitsluitend betrekking heeft op AG-producten. De duurzaamheidsrisico's zijn dan ook automatisch geïntegreerd in het verzekeringsadvies dat u ontvangt. De duurzaamheidsrisico's zijn dan ook automatisch geïntegreerd in het verzekeringsadvies dat u ontvangt. Op dit ogenblik worden de duurzaamheidsrisico's niet aan uw persoonlijke beleggingssituatie afgetoetst. Door een gebrek aan data kunnen wij geen concrete beoordeling maken van de waarschijnlijke effecten van deze duurzaamheidsrisico's op het rendement van de spaar- en beleggingsverzekeringen voorgesteld via AG Ascento.

De duurzaamheidsrisico’s maken ook een element uit van het verloningsbeleid van AG. Meer informatie kan u hier terugvinden.

Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten.

Indien AG Insurance in gebreke is gebleven, komt dit Fonds tussen tot een bedrag van momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gewaarborgd is. Voor het resterende bedrag draagt de spaarder dus het risico dat hij dit volledig of gedeeltelijk verliest.

Afstand van kapitaal betekent dat er tijdens de duur van het contract geen enkele afkoop mogelijk is, en dat het contract bij overlijden wordt beëindigd zonder terugbetaling van de premie.


Wettelijke informatie


 

Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!

Wij nodigen u uit kennis te nemen van de algemene voorwaarden alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar op aanvraag.

Al onze verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.


INFOFICHE DUURZAAMHEID TAK 21

JAARRAPPORT DUURZAAMHEID