Interview Olivier Colsoul: hoe houdt AG rekening met risico's in zijn beleggingsstrategie?

Gebeurtenissen zoals de financiële crisis van 2008, de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne lijken elkaar steeds sneller op te volgen, telkens met een wisselende impact op de financiële markten.

Met een beheerd vermogen van meer dan 82 miljard euro is AG een van de grootste institutionele beleggers van België. Het is dus belangrijk voor onze onderneming om zulke gebeurtenissen op de voet te volgen en er, waar mogelijk, op te anticiperen. Samen met Olivier Colsoul, Senior Strategist, bekijken we hoe AG in zijn beleggingsstrategie rekening houdt met financiële risico's.

Kan u uitleggen hoe AG omgaat met de financiële risico's van zijn beleggingen?

Beleggen gaat steeds gepaard met risico’s, zoals markt-, krediet- en liquiditeitsrisico's. Om deze risico's te beheren, heeft AG een beleid rond beleggingsbeheer uitgewerkt. De beleggingen gebeuren in functie van de aard en de looptijd van de verplichtingen (tak 21) of volgens het defensieve, neutrale of dynamische beleggingsprofiel (tak 23). We beleggen alle activa zodanig dat we een bepaald niveau van veiligheid, kwaliteit, liquiditeit en rentabiliteit van de totale portefeuille bereiken.

Voor elk risico beoordelen we de blootstelling, doen we een follow-up en passen we zo nodig de positie aan. De beleggingsstrategie is ook gebaseerd op een assetallocatie waarbij we rekening houden met de economische context en de ontwikkeling van de marktrisico's. Tactisch gezien kan het, als het economische klimaat gunstig is, verstandig zijn de voorkeur te geven aan iets risicovollere maar meer renderende activa, omdat die het goed zouden moeten doen. Omgekeerd zijn staatsobligaties waarschijnlijk veerkrachtiger als de mondiale vooruitzichten verslechteren.

Omdat verzekeraars beleggen in activa op heel lange termijn, zijn zij ook meer blootgesteld aan duurzaamheidskwesties dan andere soorten beleggers. AG wil investeren in de overgang naar een duurzamere economie en alle nieuwe beleggingen worden getoetst aan ESG-criteria (milieu, maatschappij en bestuur). Dat is een ander bijzonder aandachtspunt.

Hoe gaat dat precies in zijn werk? Hoe houdt AG rekening met risico's?

In de eerste plaats bieden wij als verzekeraar langetermijnbeleggingen aan onze klanten. We streven ernaar om op termijn een correct rendement te behalen, in overeenstemming met de marktomstandigheden, via voorzichtige en weloverwogen beleggingen.

In tak 21 beleggen we hoofdzakelijk in liquide activaklassen met een goede kredietkwaliteit, zoals Europese overheidsobligaties. Gezien de lage rente is het rendement van dit soort instrumenten eerder beperkt, maar het verbetert wel omdat de centrale banken hun belangrijkste rentevoeten hebben opgetrokken. Bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit bieden de mogelijkheid om het rendement te verhogen met een beperkt risico. Risicovollere activa, zoals aandelen, maken een relatief klein deel uit van de tak 21-beleggingsportefeuille. Ondanks een zorgvuldige analyse vóór elke beleggingsbeslissing, is het mogelijk dat sommige beleggingen om diverse redenen minder goed presteren en meer risico's inhouden. Deze posities worden nauwlettend opgevolgd en de voor- en nadelen van het aanhouden van elke positie worden tegen elkaar afgewogen, altijd met de bedoeling het risico te beperken. Gelukkig zijn dit maar enkele gevallen. Klanten die kozen voor tak 21-verzekeringsproducten zijn niet blootgesteld aan dit soort risico’s aangezien ze een gewaarborgde rentevoet genieten die geldt op het moment van de premiebetaling, én een eventuele winstdeling.

In tak 23 belegt de verzekeraar de betaalde premies in een of meerdere onderliggende fondsen. Een van de belangrijkste stappen in het beleggingsproces is het zogenaamde 'due diligence'-onderzoek van de fondsbeheerders. Het gaat om een reeks controles die professionele beleggers verrichten als voorbereiding op een transactie. Zo krijgen ze een precies idee van de kwaliteiten van het beheer van een onderliggend fonds vóór ze beslissen om al dan niet te beleggen. Ook al worden de geselecteerde beleggingsfondsen beheerd door heel gerenommeerde beheerders, toch zal hun prestatie afhangen van de activaklasse waarin ze actief zijn, of het nu obligaties of aandelen zijn. Deze verzekeringsproducten houden dus een zeker risico in omdat het totaalrendement gelinkt is aan het beleggingsprofiel, de ontwikkeling van de activaklassen en het rendement van de onderliggende fondsen. Maar daar staat tegenover dat, als de fondsen het goed doen, het rendement op termijn potentieel hoger is. Klanten die kozen voor tak 23 zijn blootgesteld aan deze risico’s, maar ze genieten ook rechtstreeks van een hoger rendementspotentieel.

Bovendien zijn de handhaving van de solvabiliteitsratio en de kwaliteit van de activa van essentieel belang in het kader van de levensverzekering. Verzekeraars moeten hun solvabiliteit hoog houden. Met andere woorden, zij zijn verplicht om boven de contractuele voorzieningen een bepaald minimumbedrag aan eigen vermogen op te bouwen als extra veiligheid. AG presteert goed met een solvabiliteitsratio van 208% in het eerste kwartaal van 2022, dat is dus meer dan het dubbel van het vereiste minimum.

Kan u ons een overzicht geven van de meest recente gebeurtenissen die een positieve of negatieve invloed hebben op de financiële markten?

Sinds het begin van de coronapandemie twee jaar geleden, kunnen we duidelijk stellen dat de snelle ontwikkeling van de vaccins om de ziekte te bestrijden een belangrijke positieve ontwikkeling is. De eerste aankondigingen van de snelle beschikbaarheid van de vaccins, na heel succesvolle klinische proeven, hebben de situatie veranderd toen zich in het najaar van 2020 een tweede besmettingsgolf voordeed. Het vooruitzicht van een tastbare en geloofwaardige oplossing voor de pandemie dankzij de wetenschap stelde beleggers gerust waardoor aandelen wereldwijdopnieuw in de lift zaten. Alleen al tijdens de laatste twee maanden van 2020 zijn aandelen met meer dan 15% gestegen, een teken van optimisme en vertrouwen in de toekomst.

Omgekeerd heeft de plotse invasie van Rusland in Oekraïne de geopolitieke en macro-economische onzekerheid sterk doen toenemen, wat een domper heeft gezet op het beleggerssentiment. Bovendien hebben de ongekende sancties tegen Rusland nieuwe druk uitgeoefend op de energieprijzen en bijgevolg op de inflatie, die al heel hoog was vóór het conflict. Een nog hogere inflatie, die op de koopkracht van gezinnen weegt, betekent een zwakkere economische groei, althans op korte termijn. Daarnaast zullen de resultaten van beursgenoteerde ondernemingen er waarschijnlijk op achteruitgaan nu de centrale banken hun steun aan de economie intrekken en de rentevoeten verhogen. Kortom: een ongekende cocktail die niet veelbelovend is voor aandelen, maar ook niet catastrofaal. Natuurlijk zijn de meeste beursindexen sinds het begin van 2022 met iets meer dan 10% gedaald en blijft voorzichtigheid geboden voor aandelen. Op de lange termijn is het wel heel goed mogelijk om de tijdelijke schommelingen op te vangen en zo een positief en mooi rendement te behalen.

Wie is Olivier Colsoul?

Olivier Colsoul vervulde de afgelopen 25 jaar verschillende beleggingsfuncties: aandelenanalist, portefeuillebeheerder, analist van fondsen van derden en econoom bij verschillende gerenommeerde financiële instellingen.

Volg het economische nieuws live!

Op het AG Ascento Invest Dashboard kan u de prestaties van uw fondsen in realtime bekijken en leest u elke maand de economische vooruitzichten. 

U kan onze experts ook volgen in verschillende programma's op Kanaal Z en LN24. 

Volg het economische nieuws live!

Op het AG Ascento Invest Dashboard kan u de prestaties van uw fondsen in realtime bekijken en leest u elke maand de economische vooruitzichten.

U kan onze experts ook volgen in verschillende programma's op Kanaal Z en LN24. 


Werkten mee aan dit interview: Kris Vanderstede (verantwoordelijke tak 21-beleggingen) en Filip Corten (verantwoordelijke tak 23-beleggingen).