Belangenconflictenbeleid AG Insurance

AG Insurance is als verzekeringsonderneming actief op de Belgische markt in het segment van verzekeringen voor particulieren en bedrijven. Zij laat haar producten hoofdzakelijk verdelen via de kantoren van BNP Paribas Fortis en bpost bank en via verzekeringsmakelaars. AG Insurance heeft een zeer uitgebreid gamma van kwaliteitsvolle verzekeringsproducten, gaande van BOAR - verzekeringen zoals de woningverzekering en autoverzekering, tot levensverzekeringen, zoals schuldsaldoverzekeringen, spaar - en beleggingsverzekeringen en pensioenproducten.

Zorgplicht

De plicht om in ons aanbod van al die produ cten te handelen in het belang van de cliënt staat centraal in de bedrijfscultuur van AG Insurance. Dit principe wordt toegepast in alle geledingen van de onderneming, ten opzichte van het management en andere betrokken personen, ten opzichte van de ongeveer 4500 werknemers van AG Insurance en in de relaties met onze verzekeringstussenpersonen en dienstverleners zoa ls experten en medische raadgevers.

Rol van Compliance

Het Compliance departement van AG Insurance – dat is de dienst die er over moet waken dat de wetgeving door de onderneming correct wordt toegepast – heeft van het management van AG Insurance een centrale rol gekregen in het belangenconflictenbeleid. De onafhankelijkheid van het Compliance departement ten opzichte van het management en de operationele diensten van AG Insurance is een bijkomende garantie voor de efficiëntie van het belangenconflictenbeleid.

Domeinen

AG Insurance streeft ernaar om belangenconflicten in al haar verzekerings - en distributie - activiteit en te voorkomen. Zij concentreert de inspanningen qua belangenconflicten op prioritaire domeinen waarin het cliëntenbelang belangrijk is. Dat is op de eerste plaats de wijze waarop onze verzekeringstussenpersonen u advies verlenen over onze producten, de tarificatie van onze producten en de productontwikkeling. Wij hechten daarnaast ook veel belang aan de wijze waarop risico’s en verzekerden geaccepteerd worden en de manier waarop wij uw schade beheren en de ze of die van de benadeelden laten expertiseren, en de wijze waarop wij de verzekeringsovereenkomst voor u uitvoeren.

Identificatie van belangenconflicten

Het Compliance departement van AG Insurance volgt bovengenoemde domeinen op de voet om situaties waarin zich belangenconflicten kunnen voordoen, op te sporen. Enkele voorbeelden: schadegevallen waarin cliënten met tegengesteld belang betrokken zijn, de wijze waarop de algemene voorwaarden voor cliënten worden toegepast in de verschillende distributiekanalen de wijze waarop onze verzekeringstussen personen voor de verschillende producten uit ons productgamma vergoed worden.

Maatregelen en procedures betreffende belangenconflicten

Het beleid inzake commerciële doelstellingen voor werknemers bepaalt dat deze niet gericht mogen zijn op bepaalde producten of bepaalde productcategorieën om te voorkomen dat het advies van de verzekeringstussenpersoon beïnvloed wordt. Voor de schadegevallen in rechtsbij stand voorziet de onderneming in een procedure van strikt gescheiden beheer. Het beleid inzake vergoedingen aan verzekeringstussenpersonen bepaalt dat de regelingen voor de toekenning van deze vergoedingen jaarlijks moeten voorgelegd worden aan het managem ent en aan het compliance departement voor objectief advies inzake belangenconflicten. De binnen AG Insurance gehanteerde vergoedingsregelingen komen de dienstverlening aan de cliënt ten goede en maatregelen worden genomen opdat deze geen incentives vormen om anders te handelen dan in het belang van de cliënt.

Informatie over belangenconflicten

Indien zich een effectief belangenconflict met een cliënt voordoet, wordt dit geregistreerd in een lijst bijgehouden door het Compliance departement. AG Insurance informeert de betrokken cliënt in een afzonderlijke mededeling in het kader van de schaderegeling voor dat contract.

Voor meer informatie over ons belangenconflictenbeleid kan u terecht bij Dimitri VAN EENOO, Head of Compliance , of de Compl iance officers Nadia RONGVAUX (NL) , Jean - Louis BAUDET (F ) en Richard KUSMIRCZAK (F) - e - mail compliance@aginsurance.be.

Wij herinneren eraan dat u voor klachten in verband met de uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst steeds schriftelijk contact kan opnemen met onze dienst Klachtenbeheer - e-mail : customercomplaints@aginsurance.be.