Bescherming

Rechtsbijstand

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Rechtsbijstand - financiële bijstand om uw rechten te doen gelden

Onmisbaar om uw bedrijf te verdedigen wanneer het strafrechtelijk aansprakelijk gesteld wordt. Of om uw rechten te doen gelden tegenover een aansprakelijke derde.

U kunt de Rechtsbijstand Uitbating onderschrijven als u een BA Ondernemingen, een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een BA Objectieve Brand & Ontploffing hebt bij AG Insurance.

Duidelijke voordelen

Uitgebreide bijstand

Tot 50 000 euro vergoeding om schade aan uw beroepsactiviteit te verhalen of om uw bedrijf te verdedigen als het na schade zelf aansprakelijkheid ten laste gelegd wordt.

Bescherming tegen insolvabiliteit van de aansprakelijke

U krijgt tot 15 000 euro als de aansprakelijke tegenpartij de schadevergoeding niet kan betalen.

Voorschot op de schadevergoeding

Bij burgerlijk verhaal hoeft u de uitspraak van de rechter niet af te wachten en kunt rekenen op een voorschot tot 20 000 euro als de aansprakelijkheid van de derde niet betwist wordt.

Vrije keuze van advocaat

In deze pagina


Waarom is deze verzekering iets voor mij?

Een klant stoot in uw winkel een rek om. Uw buurman gebruikt onkruidverdelger die ook uw appeloogst aantast. Het fruit kunt u niet meer verkopen en uiteraard wilt u dat hij de kosten vergoedt.

Of u nu met uw bedrijf naar de rechtbank stapt om schade op een derde te verhalen, dan wel zelf voor de rechter gedaagd wordt omdat een derde uw onderneming aansprakelijk stelt voor schade, de gerechtskosten en erelonen lopen meteen hoog op.

De Rechtsbijstand Uitbating omringt u met specialisten die u helpen om de belangen van uw bedrijf te verdedigen. De verzekering vergoedt gerechtskosten en erelonen, geeft een voorschot op de schadevergoeding zodat de rechtszaak uw activiteit niet afremt en ze komt tussen als de aansprakelijke derde insolvabel blijkt. Deze rechtsbijstandverzekering is dan ook een onmisbare aanvulling op uw verzekering BA Onderneming.


Wat dekt deze verzekering?

Met de bescherming van de Rechtsbijstand Uitbating kunt u rekenen op:

tot 50 000 euro voor:

 • de strafrechtelijke verdediging bij schade die gedekt is door uw BA Uitbating, wanneer de strafwet overtreden werd of bij onopzettelijke doding of bij verwondingen door onvoorzichtigheid. Het maakt niet uit wie deze schade veroorzaakte: uzelf, andere mensen uit uw bedrijf of goederen waarvoor u verantwoordelijk bent. Bij andere strafbare feiten geniet u de dekking als de rechter uw bedrijf op het einde van het proces vrijspreekt.
 • burgerlijk verhaal tegen een aansprakelijke derde voor: 
  • de lichamelijke schade die bijvoorbeeld uw werknemer lijdt tijdens zijn beroepsactiviteiten. De rechtsbijstand komt in actie na de tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar. Maar ook wanneer er een geschil is met die arbeidsongevallenverzekeraar zal AG Insurance de rechten van uw bedrijf verdedigen.
  • de materiële schade aan de goederen van uw bedrijf, de voorraden, de  onafgewerkte producten en de nog niet geleverde werken.
  • de financiële schade die uw bedrijf lijdt.

Het verhaal moet gebaseerd zijn op een buitencontractuele aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat het niets te maken mag hebben met een contract tussen diegene de schade veroorzaakt en uzelf of uw personeel dat de schade lijdt.

Het verhaal kan ten slotte ook over burenhinder gaan. Of wanneer het slachtoffer (een van uw werknemers bijvoorbeeld een zwakke weggebruiker is in een verkeersongeval of schade lijdt bij een brand of ontploffing in een ruimte die voor het publiek toegankelijk is.

tot 15 000 euro bij insolvabiliteit van de aansprakelijke derde

Een hele geruststelling als een derde uw schade moet betalen, maar de middelen niet heeft.

een voorschot tot 20 000 op de schadevergoeding van de aansprakelijke derde

De garantie voor 'business as usual' tijdens de rechtszaak.

U krijgt een vergoeding voor:

 • expertises en onderzoek,
 • uw advocaat,
 • de gerechtelijke procedure,
 • het indienen van een genadeverzoek of aanvraag tot eerherstel.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Wanneer?
Uw bedrijf is beschermd tijdens de volledige duurtijd van uw verzekeringscontract.

Waar?
Uw bedrijf geniet overal ter wereld de financiële ondersteuning van de Rechtsbijstand Uitbating. Als uw bedrijf zakendoet in Canada en de Verenigde Staten hebt u vooraf een akkoord nodig.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 of 3 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór het einde van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.


Wat moet ik doen in geval van schade?

Neem contact op met Providis en verwittig tegelijk uw verzekeringsadviseur. Hij kan u het best helpen. Providis is een gespecialiseerde en onafhankelijke afdeling van AG Insurance die enkel rechtsbijstanddossiers behandelt. Deze specialisten begeleiden u door het hele proces. Juridische procedures kunnen een tijd aanslepen, maar al die tijd blijft uw makelaar uw aanspreekpunt.

Het is belangrijk dat u zelf nooit enige aansprakelijkheid erkent. Keer zelf geen vergoedingen uit en beloof of regel niets zonder het akkoord van AG Insurance.

Bezorg Providis deze info:

 • een beschrijving van de schadevordering en van de mogelijke aanleidingen voor een verhaal,
 • de aard van de fout die u inroept tegen de tegenpartij,
 • de aard en (bij benadering) het bedrag van de gevorderde schadevergoeding,
 • de namen van de eisers,
 • de namen van de betrokken verzekerden,
 • de manier waarop u voor het eerst weet kreeg van de daden of feiten die leidden tot de schadevordering, of van de daden of feiten die de eisers u verwijten.

Juridische en niet-juridische informatie over de schade moet uiterlijk binnen 48 uur bij AG Insurance zijn.


Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

In deze gevallen kunt u geen beroep doen op de rechtsbijstandverzekering:

 • geschillen die enkel en alleen contractueel zijn,
 • boetes, transacties met het openbaar ministerie, griffierechten voor de strafrechtbank, schade die uzelf of uw medewerkers veroorzaken terwijl ze dronken zijn of in staat van alcoholintoxicatie.
 • de strafrechtelijke verdediging voor misdaden en andere strafrechtelijke misdrijven die opzettelijk gepleegd worden,
 • schade die voortvloeit uit oneerlijke concurrentie of uit de aantasting van intellectuele rechten zoals auteursrechten, vergunningen en patenten.
 • schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit financiële verrichtingen, misbruik van vertrouwen, oplichting en bedriegerij, valsheid in geschrifte, laster en eerroof,
 • schade die veroorzaakt is door pollutie. Indien de pollutie het gevolg is van een plotse,
 • onvrijwillige en onvoorziene gebeurtenis blijft de dekking wel bestaan.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering