Bescherming

BA Ondernemingen

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

BA Ondernemingen - verzeker de aansprakelijkheid van uw onderneming

Drie uitgebreide waarborgen mogelijk in één contract: BA Uitbating, BA Toevertrouwde goederen en BA na levering.

Duidelijke voordelen

Uitgebreide dekking op maat

U garandeert de stabiliteit van uw onderneming met 3 zeer uitgebreide waarborgen: BA Uitbating, BA Toevertrouwde goederen en BA na levering.

Hoge verzekerde kapitalen

U bent adequaat beschermd wanneer de aansprakelijkheid van uw personeel, gebouw en professionele goederen in het spel is.

Wereldwijd en uitgebreid in tijd

De dekking geldt wereldwijd. Voor de Verenigde Staten en Canada hebt u vooraf een formele goedkeuring nodig.


In deze pagina


Waarvoor dient deze verzekering?

U kunt steeds verantwoordelijk gesteld worden, net als uw werknemers en zelfs uw gebouwen trouwens. Want personen die schade lijden, willen natuurlijk vergoed worden. Dat kan uw bedrijf in een lastig parket brengen en zwaar doorwegen op de middelen en de toekomst van uw onderneming. Met de verzekering BA Ondernemingen - Formule BA verzekert u de aansprakelijkheid van uw onderneming en garandeert u haar stabiliteit en continuïteit.

Met de verzekering BA Ondernemingen – Formule BA kunt u vrij 3 uitgebreide waarborgen combineren in 1 overzichtelijk contract: BA Uitbating, BA Toevertrouwde goederen en BA na levering. Zo krijgt u exact wat uw bedrijf nodig heeft. Dankzij de hoge verzekerde kapitalen en de wereldwijde dekking is uw bedrijf bovendien zeer goed beschermd en komen uw onderneming, uw medewerkers en de schadelijder nooit voor verrassingen te staan. Alleen voor Canada en de Verenigde Staten hebt u vooraf een formele goedkeuring nodig.


Wat is er verzekerd?

De polis BA Ondernemingen omvat 3 waarborgen. U kunt deze vrij combineren, zodat u een complete dekking geniet. En die bescherming is erg uitgebreid. Meer zelfs: bijna alle schades veroorzaakt aan derden zijn gedekt, behalve een beperkt aantal duidelijk omschreven uitsluitingen. U kunt dus met een gerust gemoed werken.

BA Uitbating
Dit dekt uw extracontractuele aansprakelijkheid voor schade die goederen of werknemers aan derden veroorzaken in het kader van uw activiteit. Ook schade door:

 • interimpersoneel;
 • brand, vuur, een ontploffing, rook of water;
 • het privégedeelte van het gebouw en door werken voor rekening van de verzekeringnemer,
 • uitgeleende medewerkers, voorwerpen of dieren;
 • vervuiling of burenhinder;
 • het gebruik van machines en niet-ingeschreven motorvoertuigen. Ook schade door ingeschreven voertuigen is verzekerd, voor zover ze niet onder de uw BA Autoverzekering valt;
 • het gebruik van een voertuig dat niet van u is – een huurauto bijvoorbeeld – en dat door zijn eigenaar niet verzekerd is in burgerlijke aansprakelijkheid;
 • diefstal door uw medewerkers.

Ook verzekerd: uw aansprakelijkheid als werkgever voor de voertuigen van uw werknemers.

BA Toevertrouwde voorwerpen
Deze waarborg dekt de schade aan voorwerpen die u toevertrouwd zijn voor werken (bv. onderhoud), om er een advies of dienst voor te verlenen of die die u in uw bezit heeft als werkinstrument – toevertrouwde voorwerpen om mee te werken (bv. de Clark die u van uw klant gebruikt om uw goederen te leveren).

BA na levering
Deze waarborg biedt dekking voor schade die ontstaat door uw producten na hun levering of door uw werk nadat het uitgevoerd is.

Hoge verzekerde kapitalen
Als de aansprakelijkheid van uw onderneming in het spel is, komt u niet voor verrassingen te staan. De verzekerde kapitalen bedragen voor BA Uitbating (per schadegeval) en BA na levering (per schadegeval en per jaar) 2.500.000 euro voor de meeste activiteiten in de kleinhandel, de horeca en de diensten of 1.500.000 euro voor de andere activiteiten. Er bestaat ook een een waarborg voor schade veroorzaakt door vervuiling en burenhinder met een plafond van 2.500.000 euro of 500.000 euro, afhankelijk van de activiteit van uw onderneming. Schade aan toevertrouwde goederen is gedekt tot 25 000 euro per schadegeval. Als u dat nodig acht voor uw activiteit, kunt u via een bijpremie de verzekerde bedragen zelfs nog optrekken.


Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Wanneer?
De aansprakelijkheid van uw bedrijf is verzekerd zodra uw verzekeringscontract in werking treedt. Stopt uw activiteit, dan blijft uw onderneming nog gedurende drie jaar beschermd, op voorwaarde dat de oorzaak van de schade zich voordeed vóór u uw activiteit stopzette.

Waar?
Wereldwijd, tenzij in de Verenigde Staten en Canada. Voor deze landen moet u telkens vooraf een formele goedkeuring vragen aan AG Insurance.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 of 3 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór het einde van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.


Wat moet ik doen in geval van schade?

Neem zo snel mogelijk contact met uw verzekeringsadviseur, hij kan u het beste helpen. Doe dit zeker binnen de 8 dagen nadat u een klacht ontvangen hebt van iemand. Uw verzekeringsadviseur helpt u vervolgens verder.

Het is belangrijk dat u zelf nooit enige aansprakelijkheid erkent. Keer zelf geen vergoedingen uit en beloof of regel niets zonder het akkoord van AG Insurance.

Bezorg ons deze info:

 • een beschrijving van de schadevordering en van de mogelijke aanleidingen ertoe;
 • de aard van de fout die de eiser inroept, eventueel ook van de fouten van anderen;
 • de aard en bij benadering het bedrag van de gevorderde schadevergoeding;
 • de namen van de eisers;
 • de namen van de betrokken verzekerden;
 • de manier waarop u voor het eerst weet kreeg van de daden of feiten die leidden tot de schadevordering of van de daden en feiten die de eiser u verwijt.

Juridisch en niet-juridische informatie over de schade moet uiterlijk binnen 48 uur bij AG Insurance zijn.


Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

Uitsluitingen die gelden voor alle waarborgen

 • Schade die een bedrijfsleider opzettelijk veroorzaakt. In dat geval houdt zichzelf het recht voor om de schade te verhalen op die bedrijfsleider. Opzettelijke schade van de medewerker is wel verzekerd;
 • Alle schade die veroorzaakt wordt in een staat van dronkenschap of een gelijkaardige toestand;
 • Boetes en dwangmaatregelen blijven altijd te uwen laste.

BA Uitbating

 • Schade veroorzaakt door goederen van uw onderneming die niet dienen voor de exploitatie: zijn bijvoorbeeld uitgesloten de schades veroorzaakt door gebouwen die uw bedrijf als financiële investering koopt maar die niet in het kader van uw verzekerde activiteiten worden gebruikt;
 • Schade door financiële operaties.

BA Toevertrouwde goederen

 • De goederen die u aan een klant levert en die u beschadigt voor het definitieve einde van de werken, bijvoorbeeld tijdens de installatie. Aangezien de goederen op dat moment nog steeds feitelijk in uw bezit zijn, blijft het risico op schade uw verantwoordelijkheid;
 • Alle schade die veroorzaakt wordt vóór het definitieve einde van de werken.

BA na levering

 • Als iemand, klant of geen klant, de vervanging of herstelling eist van geleverde producten en/of werken die een gebrek vertonen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering