Bescherming

BA Management

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

BA Management
Bescherming van het privévermogen van de bestuurders-bedrijfsleiders van een vennootschap of vzw

De zekerheid dat fouten en nalatigheden bij de uitoefening van uw bestuurdersmandaat geen impact hebben op uw onderneming, noch op uw gezin of uw privévermogen.

U kunt de BA Management onderschrijven op voorwaarden dat de statutaire zetel van uw onderneming zich in België bevindt en u daarnaast voldoet  aan onze andere acceptatievoorwaarden.

Duidelijke voordelen

Sterke ondersteuning bij rechtszaken

AG Insurance komt tussen voor de gerechtskosten en erelonen van advocaten en experts ter verdediging van uw belangen. Zowel voor administratieve, burgerrechtelijke of strafrechtelijke procedures.

Dekking in de tijd

De BA Management is een claims made contract waarbij wij zowel de anterioriteit als de posterioriteit verzekeren.

Gerechtskosten van uw onderneming

Ook al is uw onderneming geen verzekerde, betalen we de verdedigingskosten volledig terug op voorwaarde dat uw onderneming en uzelf gezamenlijk aansprakelijk worden gesteld en jullie dezelfde advocaat hebben.

Keuze tussen verschillende formules

U heeft de keuze tussen verschillende verzekeringsformules van 125.000 tot 3.000.000 €

Geen vrijstelling

In deze pagina


Waarvoor dient deze verzekering?

​U bent bestuurder van een vennootschap of vzw. Er rust dan ook veel verantwoordelijkheid op uw schouders. U moet slechte betalers laten vervolgen, de wetten en bedrijfsstatuten respecteren en de onderneming besturen als een goede huisvader. Lig er niet wakker van!

Want dankzij BA Management hoeft een fout of nalatigheid als bestuurder niet het einde van de onderneming te betekenen. Ook als uw privévermogen in het vizier komt om eventueel de schade te vergoeden, is het beschermd.

 • ​​Alle soorten claims zijn verzekerd: van een eenvoudige geschreven schadevordering tot een administratieve, burgerrechtelijke of strafrechtelijke procedure.
 • Dient een derde de klacht in? (bvb. een medebestuurder, het bedrijf zelf of een dochterbedrijf) Dat maakt niet uit: u blijft altijd verzekerd.
 • Ook als u van werk verandert, blijft u nog 5 jaar verzekerd voor fouten die u maakte vóór het einde van uw verzekeringscontract.
 • Uw aansprakelijkheid is, naargelang de gekozen formule, verzekerd tot 3 miljoen euro.
 • Bovendien heeft u een uitgebreide dekking verdedigingskosten.

Wat is er verzekerd?

De BA Management verzekert:

Uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid

​U bent beschermd wanneer u fouten maakt als bestuurder-bedrijfsleider. Dat kan gaan om:

 • De gewone bestuurdersfout: u bent systematisch afwezig op de raad van bestuur, uw uitgaven voor reclame zijn buitenmaats, u bent vergeten een brandverzekering af te sluiten, u kent een krediet toe aan een insolvent persoon, u gaat onvoorzichtig beleggen met middelen van de vennootschap, …
 • Buitencontractuele aansprakelijkheid: u gaat verbintenissen aan die niet in verhouding staan met de middelen van de vennootschap, u vertrouwt werken of opdrachten toe aan niet-geregistreerde aannemers, …
 • Inbreuken op de statuten (u gebruikt de middelen of kredietcapaciteiten van de vennootschap voor andere doeleinden dan deze vermeld in de statuten, u kent een voordeel toe dat in de statuten niet toegelaten is, ...) of de wetten op de handelsvennootschappen (u dient de jaarrekeningen niet of te laat in, u komt niet opdagen op de algemene aandeelhoudersvergadering in geval van verlies van meer dan de helft van het bedrijfskapitaal).
 • De kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement: u zet een verlieslatende activiteit verder (wrongful trading), u houdt geen boekhouding bij, ...

Uw verdedigingskosten

Bij een administratieve, burgerrechtelijke of strafrechtelijke procedure neemt de verzekering BA Management de gerechtskosten en de erelonen van experts en advocaten ten laste .

Uw Reputatieherstel

Wij vergoeden de erelonen, kosten en uitgaven van een externe communicatiedeskundige om uw reputatieschade te beperken.

Uw bestuursactiviteiten bij verwante filialen en verwante verenigingen

Wij komen ook tussen in de financiële gevolgen van de vorderingen tot schadevergoedingen wegens fouten die u begaat in de uitoefening van uw functie als bestuurder van een filiaal of verwante vereniging.
​​​​​​​

​​​​​​​​De tewerkstellingsfouten die u maakt

Wij verzekeren de financiële gevolgen (inclusief morele schade) en de verdedigingskosten die het gevolg zijn van vorderingen tot schadevergoeding op het gebied van tewerkstelling.​


Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Wanneer?
BA Management is een 'claims made'-verzekering. Het tijdstip waarop de schadevordering ingediend wordt, is cruciaal. U bent verzekerd voor:

 • schadevorderingen die tijdens de looptijd van het verzekeringscontract ingediend worden, zelfs al gaat het over fouten die u vóór de start van het contract gemaakt hebt. (=anterioriteit). Als u wist van die fouten en ze bewust verborgen hield, dan valt de verzekeringsdekking uiteraard weg.​
 • schadevorderingen die ingediend worden tot 5 jaar na het einde van uw verzekeringscontract en die gaan over fouten die u tijdens de looptijd van het contract gemaakt hebt indien het risico niet verzekerd is door een nieuwe verzekeraar (=posterioriteit). Dat betekent dat u 5 jaar extra beschermd bent, ook als u ondertussen van werk verandert en geen bestuurder meer bent. :

Waar?
U bent beschermd bij schadevorderingen van overal ter wereld. Alleen vorderingen die ingesteld worden in of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de Verenigde Staten en Canada zijn uitgesloten.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 of 3 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór het einde van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.


Wat moet ik doen in geval van schade?

Neem via uw tussenpersoon zo snel mogelijk contact op met AG Insurance. Doe dit zeker binnen de 8 dagen nadat u een schadevordering ontvangen hebt van iemand. Uw tussenpersoon helpt u vervolgens verder.

Bezorg hem deze info:

 • een beschrijving van de schadevordering of van de mogelijke aanleidingen ertoe,
 • de aard van de fout die de eisers inroepen,
 • de aard en (bij benadering) het bedrag van de gevorderde schadevergoeding,
 • de namen van de eisers,
 • de namen van de betrokken verzekerden,
 • de manier waarop u voor het eerst weet kreeg van de schadevordering of van de daden of feiten die leidden tot de schadevordering.

Juridisch en niet-juridische informatie over de schade moet uiterlijk binnen 48 uur bij AG Insurance zijn.

Het is belangrijk dat u zelf nooit enige aansprakelijkheid erkent. Keer zelf geen vergoedingen uit en beloof of regel niets zonder vooraf het schriftelijk akkoord te hebben van AG Insurance.


Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

Uw bescherming is transparant. Ze geldt niet voor schade die voortvloeit uit enkele logische en duidelijk omschreven situaties: 

 • ​Daden of feiten die u, uw filialen of verwante verenigingen en/of de verzekerden kenden bij het afsluiten van het contract.​

 • Opzettelijke fouten die u begaat of die met uw medeweten worden gepleegd met inbegrip van fouten met een

  bedrieglijk of frauduleus karakter evenals de opzettelijke schendingen van wettelijke of reglementaire bepalingen.

 • Vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op het feit dat u  een persoonlijk voordeel heeft genoten waarop u wettelijk geen recht had.​

 • Geldboetes inclusief punitive of exemplary damages. 
 • Lichamelijke en materiële schade en de niet-materiële schade die er het gevolg van is.​
 • Feiten die verzekerbaar zijn in een contract burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid.​

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering