Bescherming

Tienjarige Aansprakelijkheid

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Start elke nieuwe werf met een gerust gemoed

Onze Tienjarige aansprakelijkheid beschermt u conform de wet, ongeacht of u één of meerdere werven wil verzekeren!

Vanaf 1 juli 2018 zijn de dienstverleners uit de bouwsector verplicht om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren voor bouw- en renovatiewerken. Met de Tienjarige aansprakelijkheid biedt AG Insurance heel wat verzekeringsoplossingen.

De jaarpolis is een aanvulling op ons product BA Ondernemingen. De werfpolis is aan aanvulling op ons product Alle bouwplaatsrisico’s.

Duidelijke voordelen

Wettelijke verplichting en optimale dekking

Vanaf 1 juli 2018 zijn de meeste dienstverleners in de bouwsector in bepaalde gevallen verplicht om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren.

Jaarpolis of polis per werf

U kiest zelf of u een bepaalde werf of meerdere per jaar laat verzekeren, naargelang uw behoeften.

Individuele of globale werfpolis

Verzeker alleen uw eigen activiteit of alle activiteiten van de andere dienstverleners die aanwezig zijn op de werf. Dan zijn ze niet meer verplicht om zich apart te verzekeren en kunt u er zeker van zijn dat de werf correct verzekerd is.

Uw verzekeringsattest is online beschikbaar

Uw verplicht verzekeringsattest is onmiddellijk online beschikbaar voor werven gedekt door een jaarpolis.


In deze pagina


Waarvoor dient deze verzekering?

Bent u een aannemer in de bouwsector?

Dan is deze verzekering iets voor u! De verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid richt zich tot de meeste dienstverleners in de bouwsector. U bent verplicht om een verzekeringsattest te bezorgen aan de architect en aan de bouwheer. Deze verplichting geldt voor werven waarvan de definitieve bouwvergunning wordt afgeleverd vanaf 1 juli 2018.

AG Insurance heeft verschillende oplossingen om uw tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren

WILT U MEERDERE WERVEN PER JAAR VERZEKEREN? KIES DAN VOOR DE JAARPOLIS*! WILT U EEN BEPAALDE WERF VERZEKEREN*? DAN IS DE WERFPOLIS GEKNIPT VOOR U!
 • Eén verzekering voor al uw werven van hetzelfde type.

 • Individuele polis. U verzekert uw eigen activiteit op de werf.

 • U bepaalt het te verzekeren maximumbedrag.

 • Verzekeringsattest onmiddellijk online beschikbaar als de werf is aangegeven, op voorwaarde dat u uw aanvraag niet vroeger indient dan een maand voor de start van de werken.

 • Uw onderaannemers zijn ook verzekerd.


 

 
 * De jaarpolis is een aanvulling op ons product BA Ondernemingen. Het is niet mogelijk om uw tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren zonder dat u op voorhand een contract BA Ondernemingen afsluit (met de waarborgen BA Uitbating en BA Na Levering).

 • De ideale oplossing om een specifieke werf te verzekeren. Bijvoorbeeld voor een werf waarvan het te verzekeren bedrag hoger ligt dan gewoonlijk.
 •  Globale polis. Alle personen die actief zijn op de werf zijn gedekt. OF Individuele polis om enkel uw eigen activiteit te verzekeren.
 • Het verzekeringsattest wordt geleverd zodra de premie betaald is.

 


 


 


De werfpolis is een aanvulling op ons product Alle bouwplaatsrisico'sHet is mogelijk om alleen uw tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren in een contract Alle bouwplaatsrisico's op voorwaarde dat u een contract BA Ondernemingen hebt afgesloten bij AG Insurance.

WILT U MEERDERE WERVEN PER JAAR VERZEKEREN? KIES DAN VOOR DE JAARPOLIS*! WILT U EEN BEPAALDE WERF VERZEKEREN*? DAN IS DE WERFPOLIS GEKNIPT VOOR U!
 • Eén verzekering voor al uw werven van hetzelfde type.

 • Individuele polis. U verzekert uw eigen activiteit op de werf.

 • U bepaalt het te verzekeren maximumbedrag.

 • Verzekeringsattest onmiddellijk online beschikbaar als de werf is aangegeven, op voorwaarde dat u uw aanvraag niet vroeger indient dan een maand voor de start van de werken.

 • Uw onderaannemers zijn ook verzekerd. 
 * De jaarpolis is een aanvulling op ons product BA Ondernemingen. Het is niet mogelijk om uw tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren zonder dat u op voorhand een contract BA Ondernemingen afsluit (met de waarborgen BA Uitbating en BA Na Levering).

 • De ideale oplossing om een specifieke werf te verzekeren. Bijvoorbeeld voor een werf waarvan het te verzekeren bedrag hoger ligt dan gewoonlijk.
 •  Globale polis. Alle personen die actief zijn op de werf zijn gedekt. OF Individuele polis om enkel uw eigen activiteit te verzekeren.
 • Het verzekeringsattest wordt geleverd zodra de premie betaald is.

 


 
De werfpolis is een aanvulling op ons product Alle bouwplaatsrisico'sHet is mogelijk om alleen uw tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren in een contract Alle bouwplaatsrisico's op voorwaarde dat u een contract BA Ondernemingen hebt afgesloten bij AG Insurance.

Bent u een particulier en wilt u gerust kunnen zijn en zelf uw werf verzekeren? Dan kunt u een werfpolis afsluiten.


Wat is er verzekerd?

Verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid

• De verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid dekt de aansprakelijkheid voor grove gebreken die de stabiliteit van het gebouw in het gedrang kunnen brengen.

• De fout van de verzekerde moet worden bewezen om hem aansprakelijk te kunnen stellen.

• De aannemers en architecten kunnen aansprakelijk gehouden worden voor een periode van 10 jaar na de aanvaarding van de werken.

Wanneer geldt deze wettelijke verplichting?

• De verzekering is verplicht voor nieuwbouw en renovatiewerken aan woningen in België waarbij de tussenkomst van een architect noodzakelijk is.

• De wet definieert een woning als volgt: meer dan 50 % van de oppervlakte is bestemd voor bewoning. Kantoorgebouwen, studentenkoten, rusthuizen en industriegebouwen vallen dus buiten het toepassingsgebied van de verplichte verzekering.

• De verzekerde aansprakelijkheid moet gelinkt zijn aan problemen met de stabiliteit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw. De problemen op het vlak van waterdichtheid moeten de stabiliteit van de woning in gevaar brengen.

• De verzekering moet de wederopbouwwaarde van het gebouw waarborgen tot 500 000 euro. Als u ervoor koos om het gebouw te verzekeren voor een bedrag hoger dan 500 000 euro, bent u uiteraard gedekt voor dit gekozen bedrag. Schade van minder dan 2500 euro is altijd uitgesloten.

Deze bedragen worden geïndexeerd aan de index ABEX 775 (= basisindex van 1 november 2017). Op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet bedroegen de geïndexeerde bedragen 597 994 euro en 2990 euro.


Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Wanneer?
 • U bent verzekerd voor een periode van tien jaar na aanvaarding van de werken die u hebt aangegeven bij AG Insurance en waarvoor we een attest hebben afgeleverd.

• U moet beschikken over het verplichte verzekeringsattest voor de desbetreffende werf.

Waar?
De verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid is van toepassing op nieuwbouw en renovatiewerken aan woningen in België.

Wat is de looptijd van mijn contract?
De waarborg tienjarige aansprakelijkheid in een contract BA Ondernemingen geldt voor één jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, tenzij één van de partijen zich hier minstens drie maanden vóór het einde van het contract tegen verzet.

Het contract Alle bouwplaatsrisico's geldt vanaf de eerste dag tot de oplevering van de werken. De waarborg Tienjarige aansprakelijkheid in een contract Alle bouwplaatsrisico's blijft gelden gedurende 10 jaar na de opleveringsdatum van de werf.


Wat moet ik doen in geval van schade?

Neem binnen de 8 dagen na de klacht contact op met uw verzekeringstussenpersoon. Hij/zij kan u het best adviseren. Erken nooit uw aansprakelijkheid, betaal nooit zelf een schadevergoeding en beloof/regel niets.

We hebben deze informatie nodig:

 • Het verzekeringsattest van de werf. Een schadegeval wordt niet in aanmerking genomen als het gebouw in kwestie niet overeenstemt met de werf waarvoor een verzekeringsattest werd uitgereikt
 • Een omschrijving van de vergoedingsaanvraag
 • De aard van de fout aangehaald door de eiser en eventueel van de fouten van anderen
 • De aard en het geraamde bedrag van de gevraagde vergoeding
 • De namen van de eisers
 • De namen van de betrokken verzekerden
 • Wat u weet over de daden of feiten die geleid hebben tot de schadevergoedingseis of waarvan de eiser u beschuldigt

De wettelijke en niet-juridische informatie over de schade moet zo snel mogelijk meegedeeld worden aan AG Insurance.


Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

 • Lichamelijke schade
 • Schade van esthetische aard
 • Zichtbare schade of schade die door de verzekerde is gekend op het moment van de voorlopige oplevering of die rechtstreeks volgt uit fouten, gebreken of wanprestaties door hem gekend op het moment van de voormelde oplevering
 • Extra kosten voortvloeiend uit de wijzigingen en/of verbeteringen aan de woning na een schadegeval
 • Schade lager dan 2500 euro (dit bedrag hangt samen met de ABEX-index, met als basisindex die van 1 november 2017 (775), de te weerhouden index voor de indexatie is de index op het moment van de aangifte van het schadegeval)
 • De waarborg Rechtsbijstand is niet van toepassing

Deze lijst is niet volledig. Voor de exacte omvang van de waarborgen, raadpleeg de algemene voorwaarden via de onderstaande tab of neem rechtstreeks contact op met uw verzekeringstussenpersoon.


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

Clausule E411 25/08/2021
Clausule E410 25/08/2021

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

Clausule E411 25/08/2021
Clausule E410 25/08/2021