Pensioen

Individuele Pensioentoezegging (IPT) in tak 21

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Spaar voor uw aanvullend pensioen via uw vennootschap en geniet een gewaarborgde rentevoet op de betaalde premies.

U bouwt via uw vennootschap op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen op, en geniet een gewaarborgde rentevoet op de betaalde premies.

 

Uw voordelen

Uw vennootschap betaalt de premies

Zelfs als uw vennootschap failliet zou gaan, blijft uw opgebouwde pensioenreserve beschermd.

U geniet een gewaarborgde rentevoet op de betaalde premie

Bovenop de gewaarborgde rentevoet komt eventueel een winstdeling.

Uw vennootschap geniet een aanzienlijk fiscaal voordeel

De premies zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar als kosten.

U kan uw gezin financieel beschermen

Als u aanvullende waarborgen afsluit, kan u uw gezinsleden en uzelf beschermen als u arbeidsongeschikt zou worden of zou overlijden.

U kan vastgoedprojecten realiseren

Als u bv. een voorschot neemt op het opgebouwde pensioenkapitaal, dan kan u uw IPT nu al gebruiken om een vastgoedproject te financieren.

Product met ecologische en sociale kenmerken

Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering interessant voor mij?

 • Uw vennootschap spaart voor uw aanvullend pensioen
  Uw vennootschap sluit als verzekeringsnemer de Individuele Pensioentoezegging (IPT) af en betaalt de premies. De vennootschap kan de premies aftrekken als beroepskost. Er gelden wel bepaalde voorwaarden, onder andere de 80 %-regel. Als bedrijfsleider bent u zowel de verzekerde als de begunstigde van het pensioenkapitaal 
 • Absolute veiligheid
  Op het ogenblik van de storting en tot de einddatum van het contract is er een gewaarborgde rentevoet van toepassing op de gestorte premies. Daar komt eventueel een winstdeling bovenop. Zelfs als uw vennootschap failliet zou gaan, blijft uw opgebouwde pensioenreserve beschermd.
 • Motivatietool
  Als u één of meerdere zelfstandige directeurs binnen uw vennootschap extra wil motiveren, dan kan u ook voor hen een IPT afsluiten. 
 • Inhaalpremie 
  Als u geen volledige loopbaan hebt binnen uw huidige onderneming, mag u ook premies storten voor de jaren gepresteerd buiten de onderneming met een maximum van tien jaar. U kan ook een inhaalpremie storten voor de al gepresteerde jaren binnen de vennootschap.  
 • Netto voordeliger dan een stijging van de bezoldiging
  Een IPT levert u netto meer op dan eenzelfde verhoging van uw brutobezoldiging. De premies voor de IPT worden immers niet beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard, op voorwaarde dat de bedrijfsleider een regelmatige maandelijkse bezoldiging ontvangt. Ze zijn dus ook niet onderworpen aan de gebruikelijke personenbelasting van ongeveer 50 %.   
 • Fiscale optimalisatie
  U kan uw IPT elk jaar fiscaal optimaliseren naargelang uw belastbaar inkomen en de 80 %-regel. Dit kan u doen door een bijkomende premie of een eenmalige inhaalpremie te storten.  Zo kan u de winst in een bepaald boekjaar drukken. 
 • Aanvullende waarborgen
  U kan uzelf en uw gezin extra beschermen door aanvullende waarborgen op te nemen in uw IPT. Denk maar aan een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking. 
 • Vastgoed
  U kan uw IPT gebruiken om vastgoed te kopen, te bouwen of te verbouwen binnen de EER. Dat kan via een voorschot, een inpandgave of een krediet met wedersamenstelling.​

Wat is de potentiële opbrengst?

Op het ogenblik van de storting en tot de einddatum van het contract is er een gewaarborgde rentevoet van toepassing op de gestorte premies. Daar komt eventueel een winstdeling bovenop. Bij elke premie is de rentevoet van dat moment gewaarborgd tot het einde van het contract. De rentevoet vindt u hier​. Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op dat moment van toepassing is.

De premies die de onderneming stort, worden niet beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de bedrijfsleider, op voorwaarde dat hij een regelmatige maandelijkse bezoldiging ontvangt. Er moet dus geen personenbelasting op betaald worden.
 
De vennootschap kan de premies aftrekken als beroepskost, op voorwaarde dat de bedrijfsleider een regelmatige maandelijkse bezoldiging ontvangt en de 80 %-regel nageleefd wordt. Dit houdt in dat het bedrag van het pensioen (wettelijk pensioen + eventueel aanvullend pensioen) bij een volledige loopbaan van 40 jaar niet meer mag bedragen dan 80 % van de laatste normale brutojaarbezoldiging.  
 
De premies zijn onderworpen aan een premietaks van 4,4 % (voor de waarborgen pensioen, overlijden en overlijden na een ongeval). Een premietaks van 9,25 % wordt toegepast op de bijdragen voor arbeidsongeschiktheid.   


Informatie over duurzaamheid​

Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen en toepassing van bijkomende verantwoorde beleggingsstrategieën. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid​.​

Dit product heeft het label ‘Towards Sustainability’ bekomen, dat een kwaliteitsnorm is onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moet dit product beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid. Meer uitleg over hoe ons beleid voldoet aan deze vereisten vindt u hier.​

De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit product beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vindt u op de website https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.​

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten”, vindt u de infofiche duurzaamheid voor dit product.
Raadpleeg ook het bijhorende jaarrapport


Wanneer en waar kan ik de opbrengst van mijn IPT in tak 21 benutten?

Het pensioenkapitaal van uw IPT wordt uitgekeerd op het moment dat u met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. 

U kan uw contract ook afkopen zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt of voldoet aan de voorwaarden om met pensioen te gaan.

Er geldt een gunstige fiscaliteit op het pensioenkapitaal dat uitgekeerd wordt en op het kapitaal dat uitgekeerd wordt als u overlijdt vóór de einddatum.

Kapitaal

 • RIZIV-afhouding: 3,55 %
 • Solidariteitsbijdrage: 2 % (0 % - 2 %)
 • Belasting: afzonderlijke belastingvoet

De afzonderlijke belastingvoet bedraagt:

 • 20 % als uw pensioenkapitaal op 60 jaar wordt uitgekeerd (16,5 % bij wettelijke pensionering),
 • 18 % als uw pensioenkapitaal op 61 jaar wordt uitgekeerd (16,5 % bij wettelijke pensionering),
 • 16,5 % als uw pensioenkapitaal op 62, 63, 64 jaar of bij wettelijke pensionering wordt uitgekeerd,
 • 10 % als de uitkering van uw pensioenkapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd gebeurt OF vanaf de leeftijd waarop u een volledige loopbaan heeft bereikt volgens de geldende pensioenwetgeving EN als u professioneel effectief actief gebleven bent tot die leeftijd.

Bij overlijden :

 • 16,5 % 
 • 10 %bij uitkering van het pensioenkapitaal vanaf de wettelijke pensioenleeftijd OF vanaf de leeftijd waarop een volledige loopbaan bereikt is volgens de geldende pensioenwetgeving EN als u professioneel effectief actief gebleven bent tot die leeftijd.

Winstdeling

 • RIZIV-afhouding: 3,55 %
 • Solidariteitsbijdrage: 2 % (0 % - 2 %)
 • Geen belastingen

Kapitaal bij overlijden na ongeval
Dit kapitaal wordt belast als een fictieve rente.

Rente bij arbeidsongeschiktheid
De rente wordt belast als vervangingsinkomen.

U kunt uw IPT ook al gebruiken vóór de wettelijke pensioenleeftijd, meer bepaald om uw vastgoedplannen te verwezenlijken binnen de EER (de EU + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). U neemt daarvoor een voorschot op uw opgebouwde pensioenkapitaal. 
Als u een krediet aangaat, betaalt u het op de einddatum in één keer terug met uw opgebouwde pensioenkapitaal (wedersamenstelling).
U kan ook uw IPT-pensioenkapitaal in pand geven als waarborg voor een hypothecaire lening. 


Welke opties heb ik tijdens het contract?

 • kiest zelf hoeveel u stort. Belangrijk is wel dat de 80 %-regel nageleefd wordt met het oog op de fiscale aftrekbaarheid van de premies.
 • Om de voorbije loopbaanjaren te financieren, kan u een inhaalpremie storten als u dat wenst.
 • U kan kiezen tussen een eenmalige premie (alleen voor de voorbije carrière) of regelmatige premies.
 • U kan aanvullende waarborgen afsluiten om uw gezin financieel te beschermen als u arbeidsongeschikt wordt of overlijdt. Met een waarborg 'premieterugbetaling' zorgt u ervoor dat AG de premies voor uw aanvullend pensioen voor zijn rekening neemt als u door een ongeval of ziekte tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt wordt.​
 • Het is mogelijk om uw IPT te gebruiken voor uw vastgoedplannen.
 • Bij een voorschot op uw pensioenkapitaal kan u kiezen voor een voorschot met of zonder interestbetaling (de laatste soort kan nog niet bij een IPT verdeeld door BNP Paribas Fortis). 

Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering