Het coronavirus: op welke verzekeringen kan ik als zelfstandige of KMO beroep doen?

Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Elke dag krijgen we vragen van klanten over de coronaviruspandemie die de hele wereld treft, en een impact heeft op hun verzekeringsdekkingen. Via dit artikel proberen we een antwoord te geven op uw vragen over uw verzekeringen.

In dit artikel vindt u antwoorden op algemene vragen over de betrokken verzekeringsproducten. Deze antwoorden kunnen evolueren in functie van de actualiteit. We doen ons best om de meest recente antwoorden te publiceren. U vindt de exacte omvang van uw waarborgen in de algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op uw contract.

Voor al uw vragen over uw verzekeringen blijft uw verzekeringsadviseur uw beste aanspreekpunt. Hij of zij staat altijd klaar om u verder te helpen.

Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen met betrekking tot verzekeringen waarover we het meeste vragen ontvingen:

In navolging van de overheidsmaatregelen, zijn al mijn werknemers in telework. Is er een dekking voorzien via de arbeidsongevallenverzekering?

Arbeidsongevallen

Een arbeidsongeval overkomen tijdens telewerk moet aan dezelfde voorwaarden beantwoorden als een arbeidsongeval overkomen op de werkvloer.
AG beschouwt dit tijdelijke, maar langdurige telewerk tijdens de coronacrisis niet als een verzwaring van risico. Bedrijven zijn dus niet verplicht om AG deze specifieke activiteit te melden en werknemers blijven automatisch even goed verzekerd.
Om de bewijslast te vergemakkelijken voor de occasionele en reguliere telewerkers, heeft de wetgever nog een bijkomend vermoeden voorzien. Voor deze telewerkers wordt namelijk vermoed dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (en de verzekeraar kan het tegenbewijs leveren).
De werknemers die nu, in het kader van de coronacrisis, langdurig telewerken op schriftelijke vraag van hun werkgever, worden beschouwd als occasionele telewerkers. Zij genieten dus van deze voordelige bewijslast.

Meer concreet, enkele voorbeelden

Een werknemer gaat thuis de trap af om koffie te drinken tijdens een pauze. Hij valt en verzwikt zijn enkel. De verzekeraar dekt de medische kosten en een eventuele tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.
Als een werknemer tijdens zijn lunchpauze besluit om in zijn tuin te werken (bv. het gras afrijden), dan komt de verzekeraar niet tussen bij een ongeval.

Voorziet Top Elektronica dekking voor materieel bij medewerkers thuis?
Vast materieel is gedekt

Vast materieel is gedekt tijdens het toevallige transport ervan van de ene uitbatingszetel van de verzekerde naar de andere. En ook uitzonderlijk tijdens het transport van of naar de woonplaats van een aangestelde.

De huidige situatie kan worden gekwalificeerd als uitzonderlijk: vast materieel in de woonplaats van de verzekerde is dus verzekerd.

Draagbaar materieel is gedekt

Draagbaar materieel is wereldwijd verzekerd. Dus ook in de woonplaats van de werknemer.<
De limiet, opgenomen in de Algemene Voorwaarden, is 12.500 euro per schadegeval.
Vandaag gaan we ervanuit dat dit voldoende is, aangezien een schadegeval zich steeds bij slechts 1 medewerkers zal voordoen.
Het verzekeringscontract, inclusief vergoedingslimiet, hoeft dus niet aangepast te worden.

Belangrijk: Top Woning voor telewerkers

Via Top Woning is het materiaal dat de werknemer gebruikt voor telewerken verzekerd. Dit materiaal maakt deel uit van zijn verzekerde inhoud.

Ik ben tijdelijk arbeidsongeschikt door het coronavirus. Op welke verzekering kan ik een beroep doen?

In het geval u tijdelijk arbeidsongeschikt bent door het coronavirus, treedt de waarborg arbeidsongeschiktheid in werking. Die is gekoppeld aan de producten Gewaarborgd Inkomen en Aanvullende Verzekering tegen het Risico van Arbeidsongeschiktheid (AVRI) voor zelfstandigen/bedrijfsleiders.

De verzekerde wordt ziek door een infectie met het coronavirus

Dit type product/waarborg dekt de arbeidsongeschiktheid bij een vermindering van de fysieke integriteit van de verzekerde als gevolg van een ziekte (of ongeval) waardoor de verzekerde zijn beroepsactiviteit geheel of gedeeltelijk niet kan uitoefenen.

Als een verzekerde ziek wordt als gevolg van een coronavirusinfectie:

 • is de fysieke integriteit van de verzekerde aangetast door ziekte;
 • is er tussenkomst van AG Insurance volgens de contractuele voorwaarden (rekening houdend met de eigenrisicotermijn, het arbeidsongeschiktheidspercentage, de verzekerde vergoedingen enz.).

De verzekerde is niet ziek als gevolg van een coronavirusinfectie, maar kan zijn beroepsactiviteit niet volledig uitoefenen omdat hij preventief in quarantaine is geplaatst
In dat geval ('preventief isolement', bijvoorbeeld na een bewezen contact met een besmette persoon) is de fysieke integriteit van de verzekerde niet aangetast als gevolg van de ziekte waardoor hij ongeschikt zou zijn om zijn beroepsactiviteit uit te oefenen. Bijgevolg treedt de waarborg niet in werking en is er geen tussenkomst van AG.

Door de coronacrisis kamp ik met economische moeilijkheden. Kan ik tijdelijk uitstel van betaling vragen voor bepaalde verzekeringspremies?

Bedrijven of zelfstandigen die ingevolge de coronacrisis betalingsproblemen ondervinden wordt aangeraden om met hun verzekeraar of tussenpersoon contact op te nemen om een geschikte oplossing te vinden voor die moeilijkheden.

In welke mate hebben de overheidsmaatregelen voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden een invloed op de aftrekbaarheid van de tweedepijler premies voor 2020 en 2021?

1) Uitgestelde betaling sociale bijdragen van 2020 tot 2021 en 2021 tot 2022: impact op VAPZ

Een van de maatregelen die de regering heeft genomen om de zelfstandigen te ondersteunen tijdens de coronacrisis, is de mogelijkheid om uitstel van betaling te vragen voor  hun sociale zekerheidsbijdragen 2020. Als dat uitstel wordt toegekend, moeten ze (een deel van) hun bijdragen 2020 pas in 2021 betalen.

 • Impact op fiscale aftrekbaarheid VAPZ

Aangezien één van de voorwaarden voor de aftrekbaarheid van VAPZ-premies de daadwerkelijke betaling van de sociale zekerheidsbijdragen voor het lopende jaar is, leidde deze maatregel tot fiscale onzekerheid omdat het uitstel van de bijdragen naar een later kalenderjaar de aftrekbaarheid van VAPZ-premies voor dat jaar  verhinderde.

Een circulaire (2020/C/126) van 19 oktober 2020 heeft dit punt verduidelijkt en bevestigt dat de VAPZ-premies voor 2020 ook aftrekbaar blijven voor zelfstandigen die het betalingsuitstel van de sociale zekerheidsbijdragen van 2020 tot 2021 hebben aangevraagd en gekregen.

Ondertussen heeft een nieuwe circulaire (2021/C/50) van 31 mei 2021 die maatregel van uitstel van betaling uitgebreid tot de sociale bijdragen van de twee eerste trimesters van 2021 en de mogelijkheid ingevoerd om een afbetalingsplan op te stellen van maximaal 12 maanden voor de sociale bijdragen van 2020 die uitgesteld waren naar 2021, maar die niet betaald konden worden tegen de uitgestelde deadline.

Concreet bevestigt de circulaire van 31 mei 2021 voor het jaar 2020 dat de aftrekbaarheid van VAPZ-premies inderdaad mogelijk zal zijn:

 • ​voor zelfstandigen die in orde zijn met hun sociale zekerheidsbijdragen voor het jaar 2020;
 • voor zelfstandigen die uitstel van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van 2020 naar 2021 hebben aangevraagd en gekregen en;
 • voor zelfstandigen die een afbetalingsplan hebben aangevraagd en gekregen van maximum 12 maanden voor de sociale zekerheidsbijdragen van 2020 die werden uitgesteld naar 2021.​

Bovendien bepaalt de circulaire voor het jaar 2021 ook dat de  VAPZ-premies die in 2021 betaald zijn alleen aftrekbaar zijn onder de dubbele voorwaarde :

 • dat de sociale zekerheidsbijdragen voor 2021 in orde zijn en in 2021 betaald zijn, behalve voor de zelfstandigen die een uitstel van betaling zouden hebben gevraagd en bekomen van het eerste en/of tweede trimester van de sociale bijdragen van 2021 tot het eerste en/of tweede trimester van 2022;
 • maar ook dat die voor 2020, die naar 2021 zijn overgedragen, volledig betaald zijn of dat de zelfstandige een afbetalingsplan van maximum 12 maanden heeft gevraagd en bekomen. ​

2) Impact van de coronacrisis op de berekening van de 80%-regel voor IPT/groepsverzekering

Voor de jaarlijkse berekening van de 80 %-grens in IPT/groepsverzekering voor zelfstandige bedrijfsleiders moet rekening gehouden worden met de normale brutobezoldiging die regelmatig en maandelijks wordt toegekend of betaald in een bepaald jaar.
Door de coronacrisis hebben veel zelfstandigen hun bezoldiging tijdelijk verminderd of stopgezet, al dan niet gepaard gaande met de toekenning van een overbruggingsrecht. Dat  leidde tot fiscale onzekerheid,  aangezien de afwezigheid van een regelmatige, maandelijkse bezoldiging niet alleen de aftrekbaarheid van de betaalde premie voor 2020 in hoofde van de onderneming verhindert, maar bovendien  voor een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de bedrijfsleider zorgt.

Een circulaire (2020/C/153) van 14 december 2020 vanwege de fiscale administratie heeft  een bepaalde tolerantie ingevoerd voor de premiebetaling van 2020.

Een circulaire (2020/C/153) van 10 juni 2021 heeft de circulaire van 14 december 2020 verhelderd en heeft de tolerantie verlengd voor de betaling van de premies van 2021.

Wie valt onder het toepassingsgebied van de circulaires?

Bedrijfsleiders die voor meerdere maanden recht hadden op het overbruggingsrecht én tijdens die maanden hun bezoldiging hebben stopgezet of verlaagd.

Bedrijfsleiders die hun bezoldiging verlaagd hebben of die enkel hun voordelen van alle aard hebben ontvangen, vallen ook onder het toepassingsgebied van de circulaires. 

Wat betekent de tolerantie voor de betaling en aftrekbaarheid van de premies?

Voor de bedrijfsleiders waarop de circulaires van toepassing zijn, moet de 80%-regel berekend worden op basis van de regelmatige, maandelijkse bezoldiging die in 2020, respectievelijk in 2021, werd betaald of toegekend. De maanden waarvoor zij recht hadden op het overbruggingsrecht én ze hun bezoldiging hebben stopgezet of verlaagd, worden voor de beoordeling van het 'regelmatig en maandelijks' karakter buiten beschouwing gelaten.
Het gedeelte van de premie dat door die vermindering van de jaarbezoldiging de 80%-grens overschrijdt, mag beschouwd worden als een voorschot op de premie van volgend boekjaar. In de praktijk moet dat excedent naar het volgende boekjaar worden overgeboekt via de overlopende rekening van het actief 49 'Over te dragen kosten'. Dat is louter een boekhoudkundige operatie die niets wijzigt aan het verzekeringscontract voor 2020 of 2021.

Daarentegen heeft de administratie bevestigd in haar circulaire van 10 juni 2021 dat het overschot van de premies overgedragen van 2020 naar 2021 of van 2021 naar 2022 in mindering komt (en niet bijkomend aftrekbaar is) van de premies betaalbaar in 2021 of 2022.

Concreet voorbeeld

Een bedrijfsleider heeft een normale, maandelijkse bezoldiging van 4.000 euro/maand.
Zijn bezoldiging werd in april, mei en juni 2020 volledig stopgezet en hij voldeed aan de voorwaarden om het overbruggingsrecht te genieten gedurende die maanden.
Dan mag voor de berekening van de 80%-grens in 2020 (respectievelijk 2021) rekening gehouden worden met 36.000 euro (9 x 4.000 euro). Het gedeelte van de premie dat de 80%-grens overschrijdt voor 2020 (of 2021) als gevolg van de vermindering van de jaarbezoldiging van 48.000 euro naar 36.000 euro, mag worden beschouwd als een voorschot op de premie van het volgende boekjaar.​

Wat als het toch fout loopt en ik overlijd aan het coronavirus? Is dit gedekt binnen de overlijdensverzekering?

Dekking 
De overlijdensverzekeringen van AG Insurance voorzien geen uitsluiting in geval van overlijden als gevolg van een infectie met het coronavirus. De overlijdensdekkingen binnen de 2e pijler-pensioenverzekeringen en de stand-alone overlijdensverzekeringen blijven dus van kracht

Kapitaal
Het verzekerde kapitaal wordt uitbetaald aan de voorziene begunstigde(n) als de verzekerde overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus, ongeacht of hij zelf ziek was en overleed of niet ziek was, in quarantaine werd geplaatst en dan overleed.

Heb ik recht op de betaling van een rente in het kader van mijn waarborg invaliditeit gekoppeld aan mijn schuldsaldoverzekering of tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal - ten gevolge van het coronavirus?

De aanvullende verzekering Bescherming bij invaliditeit voorziet:

 • de betaling van een rente in geval van volledige (tijdelijke of blijvende) invaliditeit (d.w.z., met een invaliditeitspercentage van 66% of meer) van de verzekerde;
  • ​De rente wordt gedurende maximaal 36 maanden, al dan niet opeenvolgend, uitbetaald.
 • als gevolg van een ongeval of een ziekte;
 • zodra de eigenrisicotermijn is verstreken.

Ook voor invaliditeit als gevolg van een infectie met het coronavirus hanteert AG Insurance geen uitsluitingen.

Let wel, de invaliditeit van de verzekerde als gevolg van een ziekte is enkel verzekerd op voorwaarde dat de ziekte is aangevangen vóór zijn 60ste verjaardag.

Quarantaine
Is de verzekerde niet invalide, maar wordt hij in quarantaine geplaatst, dan voorziet de aanvullende dekking niet in een uitbetaling van een rente.

Welke dekkingen hebben mijn werknemers?​

Heel wat werkgevers zitten met vragen over hun verzekeringsdekkingen bij AG Employee Benefits. Hier leest u hun vragen en onze antwoorden.

Ik wil graag starten met leveringen aan huis. Welke dekkingen zijn er voorzien in mijn contract arbeidsongevallen, auto en bestelwagen en ba ondernemingen?

Arbeidsongevallen
Heeft u een buurtwinkel, bakkerij of restaurant en wil u graag starten met leveringen aan huis? Dan kan u zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn bij AG automatisch, en eveneens zonder melding, rekenen op een dekking door uw contract Arbeidsongevallen.

Auto
Gebeuren deze leveringen met een privévoertuig? Ook dan kan u gerust op weg. Voor alle contracten Auto (auto en bestelwagen) breiden we de waarborg uit voor leveringen aan huis.

BA Ondernemingen (waarborg BA Uitbating)
Tijdens de coronavirus-crisis zal de levering automatisch gedekt zijn, zonder melding van de extra activiteit. 

Wat de transportmiddelen betreft, hiervoor blijven de algemene voorwaarden van toepassing. Voor het overige zijn ook alle personen werkzaam in de onderneming, automatisch gedekt. Zelfs al is het niet hun gebruikelijke job. Hetzelfde geldt voor alle personen (bv. echtgeno(o)t(e), vriend, buurman, etc.) die de ondernemer helpen.

Alle uitbreidingen gelden automatisch, zonder melding, zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn

Als zorginstelling kunnen we rekenen op de inzet van hulppersoneel. Zijn zij ook verzekerd?

AG biedt automatisch en gratis een ongevallendekking en een dekking Burgerlijke aansprakelijkheid aan, aan al wie, volgens de richtlijnen van de Belgische overheid, als hulppersoneel zal werkzaam zijn in instellingen actief in de gezondheidszorg die bij AG respectievelijk een arbeidsongevallenverzekering of een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben afgesloten. En dit zolang de corona-crisis aanhoudt. Zo kunnen ook zij een dekking tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid genieten analoog met de respectievelijke verzekeringen van de vaste personeelsleden.

Ik wens gepersonaliseerd advies.