Investering

AG Business Invest Private

Ontdek deze producten bij:

Uw makelaar

Ontdek het ook op:

Business Invest Plan Dual

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

De oplossing voor het vermogen van uzelf en uw vennootschap

Investeer de liquide middelen van uw vennootschap op middellange termijn en houd ze tegelijk deels beschikbaar voor de toekenning van (super)dividenden.

 

Duidelijke voordelen

100 % veilig

U kent vooraf het rendement van uw investering.

Geld beschikbaar

U kunt kosteloos een deel van het geld vrijmaken.

Voortzetting investering door de bedrijfsleider

Na een afkoop met herbelegging door de vennootschap kan de bedrijfsleider-aandeelhouder de investering persoonlijk verderzetten.

Zelfde zekerheid bij verdere persoonlijke investering

U profiteert van het gegarandeerde rendement van het AG Invest+ als u voor privédoeleinden blijft beleggen via een AG Invest+.

Blijvende aangroei mogelijk

Bijkomende premies zijn toegelaten.

Product met ecologische en sociale kenmerken

Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.


In deze pagina


Waarom is deze investeringsoplossing iets voor mijn vennootschap?

AG Business Invest Private is een tak 26-kapitalisatieverrichting voor vennootschappen die liquiditeiten beschikbaar hebben en dat kapitaal veilig wil investeren op middellange termijn. Het concept van AG Business Invest Private biedt bovendien een oplossing voor een veilige investering van de winsten die verdeeld worden aan de bedrijfsleider(s)-aandeelhouder(s).

U kunt makkelijk en kosteloos tot 10 % per jaar (maximaal 100 000 euro) vrijmaken voor onverwachte uitgaven.

Bij de onderschrijving van een contract AG Business Invest Private door de vennootschap is het noodzakelijk dat op hetzelfde moment een contract AG Invest+ op persoonlijke naam van de bedrijfsleider/aandeelhouder onderschreven wordt, om de continuïteit van de investering te waarborgen.

Volgens de bepalingen in de bijzondere voorwaarden van het contract AG Business Invest Private kunt u dan vlot en zonder kosten geld vrijmaken voor het privévermogen, bijvoorbeeld via de uitkering van (super)dividenden.


Wat brengt deze investeringsoplossing op?

Wanneer u een bedrag investeert, blijft de rentevoet van dat moment gegarandeerd voor dat bedrag (exclusief taksen en instapkosten) en dit tot aan de vervaldag van het contract. Vanaf 16/05/2024 bedraagt de rentevoet 2,00%.

Uw vennootschap kan zonder kosten geld opvragen uit AG Business Invest Private. Nadat uw vennootschap dat geld aan u heeft overgemaakt, via een dividend bijvoorbeeld, kunt u het herinvesteren in AG Invest+ (volgens de bepalingen in de bijzondere voorwaarden). U betaalt dan geen uitstap- en instapkosten en er vindt geen financiële correctie plaats.

Het rendement van zowel AG Business Invest Private als AG Invest+ kan aandikken dankzij een eventuele jaarlijkse winstdeling. Bij AG bedroeg het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) in 2023, 2,50% op de nettostortingen van het jaar en 1,70% op de bestaande reserve. Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar voor AG Business Invest Private (technische rentevoet + eventuele winstdeling*).

Jaar Globaal brutorendement
2019
1,35%
2020
1,35%
2021 1,35%
2022 1,35%
2023

2,50% op de nettostortingen van het jaar

 

1,70% op de bestaande reserve

Jaar Globaal brutorendement
2019 1,35%
2020 1,35%
2021 1,35%
2022 1,35%
2023

2,50% op de nettostortingen van het jaar

 

1,70% op de bestaande reserve

Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taks. Kapitalisatie gebeurt jaarlijks aan een samengestelde interest. Het gaat om een rendement uit het verleden en dit vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een hogere gewaarborgde rentevoet, is het globaal brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

* Deze eventuele jaarlijkse winstdelingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve van uw contract en kapitaliseert de van kracht zijnde gewaarborgde rentevoet.​ De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht over te gaan tot winstdeling.​

Interessant is dat AG Business Invest Private niet afhankelijk is van de levensduur van een natuurlijk persoon.


Informatie over duurzaamheid​

Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid​.​

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten”, vindt u de infofiche duurzaamheid voor dit product, alsook het bijhorende jaarrapport


Wanneer en hoe ontvangt mijn vennootschap de opbrengst van de investering?

De looptijd van het contract bedraagt acht jaar. Zes weken vóór de einddatum wordt u per brief verwittigd en kunt u voor alle documenten en de kwijting bij uw makelaar terecht. Hij adviseert u op dat moment ook hoe u de vrijgekomen middelen opnieuw op langere termijn kunt investeren.

Het fiscale regime van uw investering ziet er als volgt uit:

Tijdens de looptijd

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

De vennootschap moet de interesten en de verworven winstdeling jaarlijks opnemen in de resultaten. Daardoor worden deze rente en winstdeling onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

De onderschrijver ontvangt jaarlijks een volledig overzicht van zijn contract met onder meer de vermelding van de eventueel toegekende winstdeling.

Op de prestaties

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

Bij afkoop en op einddatum wordt 30 % roerende voorheffing ingehouden op de reële interesten en de winstdeling. Het gaat om een verrekenbare en eventuele terugbetaalbare roerende voorheffing. De uiteindelijke belasting volgt het percentage van de vennootschapsbelasting.

De vennootschap mag een percentage, berekend op het (gecorrigeerde) eigen vermogen, aftrekken van zijn belastbaar resultaat; de zogenaamde notionele interestaftrek. AG Business Invest Private komt hier ook voor in aanmerking.


Welke keuzes heeft mijn onderneming?

 • U bepaalt zelf welk bedrag u investeert, met een minimum van 15 000 euro.
 • U kunt nadien bijkomende premies vanaf 5 000 euro investeren.
 • kiest wanneer u een deel van het geld opvraagt: eenmalig of periodiek. Periodieke opvragingen zijn jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal of maandelijks mogelijk.
 • U hebt twee manieren om een deel van uw geld kosteloos vrij te maken:
 1. Afkoop met herinvestering ten voordele van de bedrijfsleider/aandeelhouder
  Via een afkoop met herinvestering wordt een bepaald bedrag op het contract AG Invest+ gestort. Zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden gebeurt dit binnen de 30 kalenderdagen te tellen vanaf de dag van betaling van de theoretische afkoopwaarde aan de onderschrijver van het contract AG Business Invest Private.
 2. Middelen vrijmaken voor de vennootschap
  Over een periode van één jaar kunt u via gedeeltelijke en/ of periodieke vrije afkopen,  maximaal 10 % van de brutoreserve van het contract AG Business Invest Private vrijmaken zonder kosten (met een maximum van 100 000 euro). Het gaat hier over de brutoreserve opgebouwd ofwel op 31/12 van het voorafgaande kalenderjaar, ofwel op de aanvangsdatum van het contract, wat betreft de uitgevoerde afkopen gedurende het onderschrijvingsjaar van het contract. Deze uitzondering op de toepassing van de afkoopvergoeding is van toepassing voor zover er geen afkoop met herinvestering (zie punt 1) werd uitgevoerd gedurende hetzelfde kalenderjaar. Zo heeft uw vennootschap geld beschikbaar voor uitgaven.

Hebt u naast die kosteloze opvragingen nog extra middelen nodig, dan betaalt u hiervoor een afkoopvergoeding van 250 euro en vindt er eventueel een financiële correctie plaats.


Welke kosten zijn verbonden aan dit product?

 • Instapkosten: maximaal 3 % op de netto geïnvesteerde premie.
 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten op einddatum
 • Afkoopvergoeding : zie antwoord op vraag 4
 • Beheerskosten die rechtstreeks op het contract worden aangerekend: maximaal 0,50 % op de reserve (op jaarbasis)
 • Roerende voorheffing : zie antwoord op vraag 3

Welke risico’s loop ik met AG Business Invest Private?

Deze investeringsoplossing valt onder het vermogen van de vennootschap. Als deze vennootschap in vereffening zou gaan vóór de eindtermijn van het contract, bestaat het risico dat ze AG Business Invest Private volledig moet afkopen en een afkoopvergoeding moet betalen. Eventueel volgt er ook een financiële correctie.

AG Business Invest Private biedt een gegarandeerde rentevoet en een mogelijke winstdeling. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, is het mogelijk dat door de taksen, kosten en actuele rentevoet het uitbetaalde kapitaal lager zou zijn dan het totale geïnvesteerde bedrag. ​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

Informatiefiche 25/03/2023