Investering

AG Business Invest

Ontdek deze producten bij:

Uw makelaar

Ontdek het ook op:

Business Invest Plan

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Investeer veilig voor uw onderneming

U wilt voor uw onderneming of vereniging veilig en rendabel investeren op middellange termijn. Als u middelen nodig hebt, wilt u een deel van het geld ook vlot weer kunnen vrijmaken, zonder kosten.

 

Duidelijke voordelen

Niet gelinkt aan een natuurlijke persoon

De opbrengst gaat naar uw onderneming of vzw, ook als u iets overkomt.

100% veilig

Het nettokapitaal komt op einddatum terug naar uw onderneming.

Liquide middelen beschikbaar

U kunt een deel van het geld vrijmaken zonder kosten.

Vaste opbrengst

U weet exact wat uw investering opbrengt.

Aantrekkelijke fiscaliteit

U betaalt geen verzekeringstaks of taks op beursverrichtingen.

Product met ecologische en sociale kenmerken

Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.


In deze pagina


Waarom is deze investeringsoplossing iets voor mijn onderneming?

Het is voor een onderneming, net als voor een particulier, raadzaam om beleggingen te spreiden. In een gediversifieerde beleggingsportefeuille vormt AG Business Invest voor ondernemingen een veilige investeringsoplossing op middellange termijn. Want enerzijds kent u het exacte jaarlijkse minimumrendement van deze tak 26-kapitalisatieverrichting. Anderzijds bent u zeker dat de geïnvesteerde nettopremie na vijf of acht jaar terug naar uw onderneming komt. Ook als u iets zou overkomen, gaat de opbrengst naar de onderneming. Deze investeringsoplossing is immers niet gekoppeld aan een natuurlijke persoon en garandeert daardoor continuïteit als een vennoot sterft bijvoorbeeld of de ledenstructuur verandert.

Heeft uw onderneming tussentijdse uitgaven of wilt u alvast een deel van uw investering liquide maken, dan kunt u per jaar 10% van de reserve vlot vrijmaken, zonder kosten. AG Business Invest geniet ten slotte een aantrekkelijke fiscaliteit.


Wat brengt deze investeringsoplossing mijn onderneming op?

​Investeren via een tak 26-kapitalisatieverrichting levert een aantrekkelijk én zeker rendement op. Want wanneer u investeert, blijft de rentevoet van dat moment acht jaar gegarandeerd op het geïnvesteerde bedrag (exclusief  taksen en instapkosten).

  • Vanaf 16/05/2024 bedraagt de rentevoet 1,75% voor contracten van 5 jaar
  • Vanaf 16/05/2024 bedraagt de rentevoet 2,00% voor contractent van 8 jaar.

Uw rendement kan hoger uitvallen dankzij een eventuele jaarlijkse winstdeling. Bij AG bedroeg het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) in 2023, 2,50% op de nettostortingen van het jaar en 1,70% op de bestaande reserve voor AG Business Invest 8 jaar en een globaal rendement 2,50% voor AG Business Invest 5 jaar. Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*).

Jaar Globaal brutorendement 8 jaar Globaal brutorendement 5 jaar
2019
1,35%  
2020
1,35%
 
2021 1,35%  
2022 1,35%  
2023

2,50% op de nettostortingen van het jaar

 

1,70% op de bestaande reserve

2,50%
Jaar Globaal brutorendement 8 jaar      Globaal brutorendement 5 jaar  
2019 1,35%  
2020 1,35%  
2021 1,35%  
2022 1,35%  
2023

2,50% op de nettostortingen van het jaar

 

1,70% op de bestaande reserve

2,50%

AG Business Invest op 5 jaar is opgestart in 2023.

Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taks. Kapitalisatie gebeurt jaarlijks aan een samengestelde interest. Het gaat om een rendement uit het verleden en dit vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een hogere gewaarborgde rentevoet, is het globaal brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

* Deze eventuele jaarlijkse winstdelingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve van uw contract en kapitaliseert de van kracht zijnde gewaarborgde rentevoet.​ ​De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht over te gaan tot winstdeling.​

Omdat AG Business Invest wordt afgesloten door een rechtspersoon, behoort ze toe aan het vermogen van de vennootschap. Als deze onderneming vereffend wordt, bestaat het risico dat ze AG Business Invest volledig moet afkopen en een afkoopvergoeding moet betalen. Eventueel volgt er ook een financiële correctie.


Informatie over duurzaamheid​

Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid​.​

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten”, vindt u de infofiche duurzaamheid voor dit product, alsook het bijhorende jaarrapport. 


Wanneer en hoe ontvangt mijn onderneming het kapitaal en de opbrengst van de investering?

U kunt kiezen tussen een contract dat vijf of acht jaar bedraagt. Zes weken vóór de einddatum wordt u verwittigd dat uw kapitalisatieverrichting ten einde loopt. Voor alle documenten en de kwijting kunt u bij uw makelaar terecht. Hij adviseert u ook als u het vrijgekomen bedrag opnieuw wil investeren.

Uw investering geniet een aantrekkelijke fiscaliteit, van start tot einde:

Start

  • geen premietaks 
  • geen taks op beursverrichtingen


Tijdens de looptijd

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

De vennootschap moet de interesten en de verworven winstdeling jaarlijks opnemen in haar jaarresultaat. Daardoor worden deze rente en winstdeling onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Voor vzw's

Vzw's dienen jaarlijks de waarde van AG Business Invest op 31/12 mee op te nemen bij de berekening van de taks tot vergoeding van successierechten van 0,17%.


Op de prestaties

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

Bij afkoop en op einddatum wordt 30% roerende voorheffing ingehouden op het gewaarborgde rendement en de winstdeling. Het gaat om een verrekenbare en eventuele terugbetaalbare roerende voorheffing. De uiteindelijke belasting volgt het percentage van de vennootschapsbelasting.

Voor rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting

Bij afkoop en op einddatum wordt 30% roerende voorheffing ingehouden op het gewaarborgde rendement en de winstdeling. Dit is een bevrijdende voorheffing. De inkomsten waarop ze geheven is, moeten met andere woorden niet meer opgenomen worden in de aangifte van de rechtspersonenbelasting.

Het AG Business Invest komt ook in aanmerking voor de notionele interestaftrek.


Welke keuzes heeft mijn onderneming of vzw?

  • U bepaalt zelf hoeveel u investeert, met een minimum van 15.000 euro. Er zijn geen bijkomende stortingen mogelijk.
  • kiest wanneer u een deel van het geld opvraagt: eenmalig of periodiek. Periodieke opvragingen kunnen jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal of maandelijks.

Elk jaar kunt u op die manier kosteloos maximaal 10% liquide maken van de brutoreserve  op 31 december van het jaar voordien, met een maximum van 100.000 euro per jaar.

Hebt u naast die kosteloze opvragingen nog extra middelen nodig, dan betaalt u hiervoor een afkoopvergoeding van 250 euro en vindt er eventueel een financiële correctie plaats.


Welke kosten zijn verbonden aan dit product?

​Instapkosten:

  • maximaal 3,00% op de netto geïnvesteerde premie.

Beheerskosten:

  • maximaal 0,50 % op de reserve (op jaarbasis) indien de brutopremie kleiner is dan 100.000 euro
  • maximaal 0,45% op de reserve (op jaarbasis) indien de brutopremie groter of gelijk is aan 100.000 euro

Uitstapkosten:


Welke risico’s loop ik met AG Business Invest ?

​Deze investeringsoplossing valt onder het vermogen van de vennootschap. Als deze vennootschap in vereffening zou gaan vóór de eindtermijn van het contract, bestaat het risico dat ze AG Business Invest volledig moet afkopen en een afkoopvergoeding moet betalen. Eventueel volgt er ook een financiële correctie.

AG Business Invest biedt een gegarandeerde rentevoet en een mogelijke winstdeling. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, is het mogelijk dat door de taksen, kosten en actuele rentevoet het uitbetaalde kapitaal lager zou zijn dan het totale geïnvesteerde bedrag. ​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

Informatiefiche 01/01/2023