Pensioen

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Ontdek deze producten bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Een fiscaal voordelige aanvulling van uw wettelijk pensioen.

Dankzij de POZ kunt u als zelfstandig natuurlijk persoon uw (boven)wettelijk pensioen aanvullen binnen de tweede pijler.

 

Uw voordelen

Fiscaal aantrekkelijk

U geniet 30% belastingvermindering in de personenbelasting, als u voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Meer sparen voor uw aanvullend pensioen

Uw POZ is combineerbaar met uw eventuele VAPZ.

Bijkomende bescherming mogelijk voor uw gezin

U kan een aanvullende verzekering tegen arbeidsongeschiktheid of overlijden nemen.

Voordelige fiscaliteit op einddatum

Uw eindkapitaal wordt belast aan de afzonderlijke aanslagvoet van 10%.

Mogelijkheid om vastgoedprojecten te financieren

U kan kiezen voor een voorschot op uw pensioenkapitaal of uw contract in pand geven van een woonkrediet.

Product met ecologische en sociale kenmerken

Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.


Op deze pagina


Waarom is deze verzekering interessant voor mij?

U spaart nog meer voor uw aanvullend pensioen
Het wettelijk pensioen van een zelfstandige volstaat niet om dezelfde levensstandaard aan te houden. U moet dus sparen voor een aanvullend pensioen. Naast het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) kunt u voortaan ook een aanvullend pensioen opbouwen met de POZ.

U geniet aanzienlijke fiscale voordelen:

 • Als u voldoet aan de voorwaarden voor belastingvermindering, waaronder de 80 %-regel, geniet u 30 % vermindering in de personenbelasting (te verhogen met de gemeentebelasting). Dat betekent dat uw totale pensioen (de som van uw wettelijk pensioen en eventuele aanvullende pensioenen) voor een volledige loopbaan van 40 jaar niet meer mag bedragen dan 80 % van uw referentie-inkomen. Het referentie-inkomen is het gemiddelde van de gecorrigeerde inkomsten* van de 3 vorige belastbare periodes.

  *Het gaat om de winst, baten of bezoldiging van de meewerkdende echtgeno(o)t(e), met uitzondering van de meerwaarden en winsten of baten van een vorige beroepsactiviteit, verminderd met de beroepskosten en verhoogd met de sociale bijdragen en de VAPZ-premies als deze al opgenomen zijn in de beroepskosten.
 • Op de einddatum van uw contract:
  •  Uw pensioenkapitaal is onderworpen aan de personenbelasting aan de afzonderlijke aanslagvoet van 10 % bij een vereffening bij leven vanaf de P-datum (= de datum waarop u voldoet aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan) of bij overlijden. Een afzonderlijke aanslagvoet van 33 % is van toepassing in alle andere gevallen.
  • Uw eventuele winstdeling is vrijgesteld van die belasting.

U kunt bijkomende waarborgen kiezen 
Bied uzelf en uw gezin een betere bescherming door bijkomende waarborgen te onderschrijven in het kader van uw POZ. Zoals bijvoorbeeld een overlijdensdekking (minimum of bijkomend overlijdenskapitaal) of een dekking arbeidsongeschiktheid.

U kunt uw pensioenkapitaal gebruiken om vastgoedprojecten te financieren
Hebt u zin om een onroerend goed te kopen, te bouwen of te renoveren? Doe dit met een voorschot, een inpandgeving of een krediet met wedersamenstelling.


Wat is de potentiële opbrengst?

Het gaat om een belegging met een gewaarborgde rentevoet + een eventuele winstdeling.

Voor elke storting die u doet, is de op dat ogenblik toepasselijke rentevoet gewaarborgd tot de einddatum van het contract. Voor toekomstige stortingen wordt de rentevoet toegepast die op dat moment van kracht is. De huidige rentevoet vindt u hier terug.​

U geniet eventueel ook een jaarlijkse winstdeling.


Informatie over duurzaamheid​

Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen en toepassing van bijkomende verantwoorde beleggingsstrategieën. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid​.​

Dit product heeft het label ‘Towards Sustainability’ bekomen, dat een kwaliteitsnorm is onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moet dit product beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid. Meer uitleg over hoe ons beleid voldoet aan deze vereisten vindt u hier.​

De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit product beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vindt u op de website https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.​

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten”, vindt u de infofiche duurzaamheid voor dit product.
Raadpleeg ook het bijhorende jaarrapport


Wanneer en waar kan ik de opbrengst van mijn POZ benutten?

Het pensioenkapitaal van uw POZ wordt uitgekeerd op het moment waarop u uw (vervroegd) wettelijk pensioen neemt. U kunt uw contract ook afkopen zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt heeft of voldoet aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan.

Onder bepaalde voorwaarden geniet het pensioenkapitaal uitgekeerd bij leven een voordelige fiscaliteit op einddatum.

Kapitaal bij leven en overlijden

 • ZIV-bijdrage (Ziekte- en Invaliditeitsverzekering): 3,55 %
 • Solidariteitsbijdrage: 0 % - 2 %
 • Belasting: afzonderlijke aanslagvoet

De afzonderlijke aanslagvoet bedraagt 10 % bij een vereffening bij leven vanaf de P-datum
(= datum waarop een vervroegde pensionering mogelijk is, dus rekening houdend met de combinatie minimumleeftijd en minimumloopbaan) of bij overlijden. Een afzonderlijke aanslagvoet van 33 % is van toepassing in alle andere gevallen.

Winstdeling

 • ZIV-bijdrage (Ziekte- en Invaliditeitsverzekering): 3,55 %
 • Solidariteitsbijdrage: 0 % - 2 %
 • Geen belastingen

Kapitaal bij overlijden door ongeval

 • Dat kapitaal wordt belast aan 10 %.

Arbeidsongeschiktheidsrente

 • De rente wordt belast als vervangingsinkomen.

U kunt uw POZ ook al gebruiken voorafgaand aan uw wettelijke pensioenleeftijd, meer bepaald om uw vastgoedprojecten te verwezenlijken binnen de EER (EU + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). U kunt dan al een voorschot nemen op het opgebouwde pensioenkapitaal. Ofwel neemt u een krediet en betaalt u dit in een keer terug op de vervaldatum met uw opgebouwde pensioenkapitaal (wedersamenstelling). Ofwel geeft u het pensioenkapitaal van uw POZ in pand voor een hypothecaire lening.

Het is belangrijk dat u enkele gegevens meedeelt aan uw verzekeringstussenpersoon zodat hij u een offerte op maat kan maken: nationaal identificatienummer, beroepsactiviteit, referentie-inkomen, gegevens over uw loopbaan, pensioenkapitaal reeds verzekerd in andere pensioenplannen van de 2e pijler, enz. We raden u aan om uw laatste 3 belastingaangiften en de pensioenfiches van uw andere tweedepijlerpensioenplannen mee te nemen bij uw tussenpersoon.

Deze zal samen met u een behoeftenanalyse maken en u de meest geschikte oplossing voorstellen om een aanvullend pensioen op te bouwen, die u bovendien fiscale voordelen biedt.


Welke opties heb ik tijdens het contract?

 • U bepaalt zelf het bedrag dat u wilt sparen. Daarbij is het wel belangrijk dat u o.a. de 80 %-regel respecteert om de belastingvermindering te kunnen genieten.
 • U kunt kiezen tussen een eenmalige bijdrage of periodieke bijdragen.
 • U kunt bijkomende waarborgen onderschrijven om uw gezin financieel te beschermen als u onverwachts arbeidsongeschikt zou worden of overlijdt. Met een waarborg 'Terugbetaling van de bijdragen' betaalt AG Insurance de bijdragen voor uw aanvullend pensioen als u tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt zou worden als gevolg van een ziekte of ongeval.
 • U kunt uw POZ ook gebruiken om uw vastgoedprojecten te financieren.

Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering